k82864 Administrative Law

CEVRO Institute
spring 2021
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (lecturer)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Miroslav Sylla (lecturer)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (seminar tutor)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration - Departments - President - CEVRO Institute
Timetable
Sat 13. 2. 15:30–19:50 Učebna 217/B, Fri 19. 2. 11:00–15:20 Učebna 217/B, Fri 26. 3. 15:30–18:20 Zasedačka 16/B
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The aim of teh course is the interpretation odf the forms of activity, principles organization and control of public administration.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Správní právo – pojem, předmět, systém, prameny. Administrativně-právní vztahy. Zásady činnosti správních orgánů (principy správního práva).
 • 2. Základy organizace veřejné správy
 • 3. Formy činnosti veřejné správy – úvod.
 • 4. Podzákonné právní předpisy a jiné abstraktní akty.
 • 5. Správní (individuální) akty – pojem, náležitosti, vady.
 • 6. Správní řízení.
 • 7. Opatření obecné povahy.
 • 8. Zásahy a jiné donucovací úkony. Vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy.
 • 9. Správní dozor.
 • 10. Správní trestání.
 • 11. Právo na přístup k informacím. Petice a stížnosti. Střet zájmů.
 • 12. Kontrola veřejné správy. Správní soudnictví.
 • 13. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě.
Literature
  required literature
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6.
 • HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné: obecná část. 2., aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-092-5
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7503-096-2.
  recommended literature
 • POMAHAČ, Richard, Martin KOPECKÝ, Lenka PÍTROVÁ, Helena PRÁŠKOVÁ a Josef STAŠA. Správní právo: casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-938-1.
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění jedné z následujících podmínek podle výběru studenta:CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10) 1. úspěšné absolvování testu na poslední hodině semináře.CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10) 2. vypracování seminární práce z výše uvedené problematiky správního práva (rozsah min. 6 normostran).CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10) 3. referát na semináři (v rozsahu cca 5 minut) k praktické otázce z výše uvedené problematiky správního práva.CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/k82864