• 1.Koncepce volných atributů
  Aplikace Katalog předmětů udržuje o každém předmětu vyučovaném na CEVRO celou řadu (desítky) údajů. Ani tento rozsah však nepostihuje všechny drobné rozdíly, které se na fakultách mohou vyskytnout. Proto je v Katalogu k dispozici obecný nástroj pro popis předmětů, tzv. volné atributy. Cílem je:
  • umožnit definovat nové vlastnosti a rubriky Katalogu, informující o rysech předmětu specifických pro určitý obor,
  • vypisovat tyto informace při Prohlídce katalogu a zjednodušit studentům orientaci v nabídce předmětů, natahovat předměty označené nějakým atributem do registračních šablon,
  • vystavět podle seznamů předmětů s určitými atributy studijní plány a umožnit v pozdější fázi zavedení IS automaticky kontrolovat průchod studiem,
  • snadno aktualizovat informace o předmětech a v jarních měsících akademického roku z nich generovat seznamy potřebné pro sazbu Seznamu přednášek.

  Jak mechanismus vypadá v praxi? Garant studijního oboru nadefinuje např. atribut povinně pro MAVT a označí jím předměty povinné pro tento typ studia. Student kreditového studia při zápisu do semestru volí předměty, které hodlá studovat, a u příslušných předmětů je mu zobrazena i tato dodatečná informace, kterou by jinak obtížně hledal v brožuře (ne vždy zcela aktuální) Studijní program, nebo mu fakulta přímo předpřipraví vhodné předměty do výběrové šablony. Atributy označkovaný Katalog předmětů je propojen s elektronickým zápisem, kde student svou poznámkami garanta usměrněnou volbu realizuje.

 • 2.Příklady vhodných atributů
  Systém podporuje atributy tří typů. Logické, jejichž přiřazení předmětu říká, že předmět má danou vlastnost (např. „povinně pro MAVT“), číselné, které se k předmětu přiřazují s hodnotou (např. „náročnost(50)“ by značila středně obtížný/pokročilý předmět na škále 0-100). Třetím typem jsou atributy výčtové, které nabývají přesně definovaných hodnot (např. má-li určitý obor určitá zaměření či profilace, může být vhodné definovat atribut „vhodné pro“ s hodnotami „PA“ (Paleontologie), „AN“ (Antropologie) a podobně).

  Význam atributů může být nejrůznější. Cílem je, aby pokud možno veškeré utřiditelné informace o předmětu student (či akademická veřejnost vůbec) nemusel hledat jinde. Na počátku práce s Katalogem byl všem fakultám předpřipraven logický atribut základ, který se vztahuje k prostupnosti studia. Prosím, označte tímto příznakem ty předměty, které nabízíte k zapsání studentům jiných oborů či fakult, a jejichž osnovy nepředpokládají hlubší než středoškolské znalosti nebo dovednosti (tj. předměty, které jsou vhodným doplněním obzoru každého vysokoškolského studenta). Tím usnadníte výběr posluchačům z CEVRO, kteří mají zájem rozšířit svoje studium o některý doplňující předmět.

  Dalšími náměty může být např. oblast náročnosti. Pokud to považujete za účelné, definujte si číselný atribut vyjadřující pokročilost předmětu, nebo výčtový atribut s hodnotami například „pro pokročilé pregraduální studenty“, „pro PGS“. Jiné atributy mohou posloužit při orientaci. Například „vhodné pro diplomanty z AJ“, či výčtový atribut „vhodné pro“ s hodnotami „FR“ (Fyziologie rostlin), „FZ“ (Fyziologie živočichů), ... pro obory, kde se studenti mohou chtít dále profilovat. Zvláštní pozornost je dobré věnovat atributům, které specifikují studijní podmínky. Tak např. podmínka kreditového programu může znít, že do konce studia je zapotřebí získat 4 zápočty z výcvikových kursů, tělesné výchovy či předmětů s TV souvisejících. Atribut „tělocvičné předměty“ pomůže studentům ujasnit si, které to jsou. Obdobně vágní podmínku vyžadující alespoň 10 kreditů z předmětů týkajících se britské literatury lze zpřesnit zavedením atributu, kterým označíte předměty do této kategorie spadající. Dle těchto atributů bude vyhodnocován průchod studiem a studentův nárok na titul č zápis do dalšího semestru.

  Obdobně důležité a pro mnoho studentů nedocenitelné jsou atributy specifikující učební plány. Zejména obory s ročníkovým způsobem studia by měly mít nadefinovánu sadu atributů ve tvaru např. (X je označení oboru) „X_kdy(n)“ s hodnotami n 1 až 10, určující, že daný předmět je nutno zapsat v oboru X v n-tém semestru. Kromě toho je výhodné definovat atributy „X_povinné“, „X_p.volitelné“, „X_vhodné“ pro předměty s tímto statutem v oboru X, nebo vytvořit výčtový atribut „povinné(X)“ a nadefinovat hodnoty X jakožto zkratky názvů oborů. Předměty, opatřené atributy souvisejícími se studentovým oborem, mu budou přednostně nabídnuty u elektronického zápisu a registrace, proto je nadefinujte a přiřaďte obzvlášť pečlivě. Označení oboru (X) volte např. zkratkou či číselně, vhodné je mít atributy týkající se jednoho oboru označené jedním prefixem a udržovat systém konzistentní na celé fakultě – lépe se v něm orientuje.

 • 3.Specifické typy atributů
  Atributy pro předměty v ECTS katalogu
  Atributy jsou podrobně popsány v Průvodci k ECTS.
  Atribut pro předměty inovované v rámci evropských projektů
  Pro tyto účely je určen atribut „extfinproj“, kde jsou jako hodnoty vloženy popisy dané inovace v češtině a angličtině a příslušné logo.
  Zkratka atributu: extfinproj
  Typ atributu: výčtový
  Popis atributu: externí financování z projektu
  Vyplnění hodnot atributu:
  Hodnota Popis hodnoty
  inovace_CZ.1.07/2.2.00/28.0227 popis v češtině, zobrazí se v českém ISu
  inovace_CZ.1.07/2.2.00/28.0227(en) popis v angličtině, zobrazí se, pokud je IS přepnutý do angličtiny
  inovace_CZ.1.07/2.2.00/28.0227_logo vkládá se platné URL loga /do/rect/el/opvk22_0041/logolinky/logolink_620-bez.png
  „Česká“ hodnota musí být u předmětu uvedena vždy, jinak se nevypíše anglická hodnota ani logo. Obrázek loga musí být dostupný v neautentizované verzi.

  Po přiřazení atributu k předmětu se ve výpisu informací objeví nová rubrika „Informace k inovaci předmětu“ s patřičným obsahem (úplně dole).

  Příklad předmětu s uvedeným postupem: ESF:BDX_AKAP Akademické psaní (přiřazené artibuty si lze prohlédnout v úplném výpisu informací o předmětu).

 • 4.Přiřazení atributů jednotlivým předmětům
  Přiřazení atributů lze provést pomocí odkazů
  Informační systém Předměty Úprava atributů jednoho předmětu
  nebo hromadně pomocí odkazů
  Informační systém Předměty Hromadné přidělování atributů fakult

  Vypsat přehled všech atributů zadaných předmětů umožňují odkazy

  Informační systém Předměty Komentovaný výpis atributů předmětů

  Pozor

  Praxe ukázala, že některé prohlížeče nezvládnou práci se skutečně velkými editačními tabulkami: otevřete-li si např. v Hromadném přidělování atributů zároveň stovky předmětů, prohlížeč zobrazí jen část údajů. V takovém případě je zapotřebí pracovat s méně údaji (předměty) najednou, nebo zvolit jiný prohlížeč.

 • 5.Smazání atributu
  Smazat již zavedený atribut z registru atributů je možné pouze v případě, že tímto atributem není označen žádný (i v minulosti vyučovaný) předmět. Je to proto, že na atributech jsou/budou vystavěny studijní plány a neopatrné zlikvidování např. příznaku, že předmět byl volitelný, může vést ke sporům při vyhodnocování ukončení studia. Alternativním řešením v případě, že určitý atribut již nechcete nadále používat, je označit ho příznakem „Nepoužívá se“ v aplikaci pro editaci atributů. Poté se atribut nebude nadále nabízet k použití, ale ve výpise starých předmětů se zobrazovat bude.

  Atributy lze označit za nepoužívané i hromadně v aplikaci

  Informační systém Předměty Definice atributů Označit atributy za používané/nepoužívané

  V případě, že se na atribut neodkazuje žádný předmět, ho smazat lze (provedete to opět v editaci atributu, případně pod odkazem „Zrušit více atributů naráz“). Smazat pouze hodnotu určitého výčtového atributu lze i v případech, kdy ji používá nějaký předmět.

 • 6.Kdo může pracovat s atributy?
  Práce s atributy je členěna na dva okruhy. Vymýšlet nové atributy a jejich hodnoty mohou osoby s právem katal_a pro manipulaci s Katalogem předmětů. Přiřazovat již existující atributy dané fakulty předmětům osoby s právem katal_a nebo katal_b pro daný předmět. Tato práva mají typicky proděkani fakult, garanti studijních oborů a podobně. Přidělit obdobné právo vám může po dohodě váš lokální správce práv.

 • 7.Atributy u cizích předmětů
  Chcete-li zahrnout do svých studijních plánů předmět realizovaný jinou fakultou (mezifakultní výuka, doporučení studentům jako volitelné rozšíření, ...), nevytvářejte pro něj duplicitní kód ve svém Katalogu, ale odkažte se na něj klasicky pomocí atributu. Cizí předmět tak lze natáhnout do registrační šablony nebo zahrnout do tabulky ve studijní brožuře. Opačný přístup komplikuje práci vyučujícím (musí v IS spravovat více předmětů, které jsou ve skutečnosti jedním), znemožňuje jednotné kapacitní omezení pro studenty všech fakult atd.

 • 8.Seznam již evidovaných rubrik
  Řada údajů o předmětu je natolik potřebného či všude používaného druhu, že je evidována přímo v záznamu o předmětu v Katalogu a není tedy třeba pro ně vytvářet atribut. Dokonce to ani není žádoucí, poněvadž hodnoty těchto rubrik mohou být aplikací nějak dále zpracovávány, což u volných atributů není zajištěno. Např. příznak „Není nabídnuto mimo Mateřské obory“ způsobí, že předmět si nemohou zapsat cizí zájemci. Vlastní volba volného atributu „Interní předmět“ a označení jím nenabízených předmětů takto striktní důsledek nemá – informace je pouze vypisována zájemci při pohledu na údaje o předmětu, ale není automaticky provázána se zápisovým software (sémantiku volných atributů nelze samozřejmě nijak samočinně zjistit). Je tedy vhodné se seznámit s již realizovanými rubrikami, aby nedocházelo k duplicitám. Evidujeme tyto údaje:

  • kód (zkratka) předmětu,
  • název předmětu ve vyučovacím jazyce, jeho krátkou variantu a dlouhou a krátkou variantu v angličtině,
  • období, kdy předmět běží,
  • garanční oddělení, případně garanční osoba, kontaktní osoba,
  • osoby podílející se na výuce předmětu (učitelé, cvičící, pomocníci...),
  • jak často je předmět vypisován (jednou za dva roky),
  • jak často je předmět vyučován (každý druhý týden),
  • týdenní hodinová dotace nebo jiný rozsah,
  • doporučovaný způsob ukončení předmětu, další možná ukončení,
  • příznak, že ukončení předmětu lze odložit mimo korektní zkouškové období,
  • počet kreditů a kreditová funkce na jejich případný složitější výpočet,
  • maximální počet zapsatelných studentů,
  • jiná poznámka o omezeních při zápisu,
  • prerekvizity k zápisu – znalosti, absolvované předměty,
  • mateřské obory předmětu,
  • příznak, že předmět není nabídnut mimo Mateřské obory,
  • libovolná textová poznámka,
  • osnova ve vyučovacím jazyce,
  • osnova v angličtině,
  • formy zkoušky, metody výuky, požadavky,
  • doporučená literatura,
  • navazující předměty,
  • webová stránka nebo jiné doplňující informace.

  Bližší informace o významu jednotlivých rubrik naleznete v návodu pro manipulaci s Katalogem předmětů.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vsciis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.