• 1.Co je to registrace a zápis předmětů
  Harmonogram semestru obsahuje období registrace, období zápisu a období změn v zápisu. Ve všech třech obdobích si student smí volit (registrovat) a odregistrovávat (rušit) předměty. Vybere si předměty vyhledáním dle kódu předmětů nebo z nabídky v šabloně. Zaregistrovat si lze libovolný předmět na škole, který je vypsán v daném semestru. Registrace probíhá na každé fakultě v odlišném termínu, dle harmonogramu semestru. Splní-li student podmínky popsané v Katalogu předmětů, je registrace konkrétního předmětu bezproblémová (bílá), jinak je problémová (červená). V období zápisu a změn v zápisu jsou každou noc a při každé změně v zápisu potvrzovány – zapisovány bezproblémové předměty (rozdíl mezi obdobím zápisu a změn v zápisu je pouze didaktický – změny probíhají obvykle první dva týdny v semestru). Zápisem student získává právo a povinnost předmět studovat.

  Systém předměty zapíše (potvrdí) pouze u aktivních studií. Student se může registrovat, i pokud má přerušené studium. Studijní oddělení může registrovat i zapisovat předměty do libovolného studia bez ohledu na jeho stav.

  Vybírat (registrovat/zapisovat) si lze jen předměty z období, která časově spadají do stejného univerzitního období jako období, do něhož se student registruje/zapisuje.

  Dokud studenti nejsou zapsáni, v Záznamníku učitele je nevidíte. Volte „změna omezení“ (nahoře za názvem předmětu) a „Rozšířit seznam studentů na zaregistrované“.

  1 Rozšíření seznamu o registrované studenty.

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Harmonogram období
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Prohlídka šablon
  (nepovinné, v případě zájmu)

 • 2.Přehled problémových registrací
  V Katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
  • překročená kapacita kurzu,
  • nesplněné prerekvizity,
  • kurs je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru.

  1 Problémová registrace z důvodu nesplněné prerekvizity.

  Přehled problémových registrací vašich studentů najdete v

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) Registrace: problémy
  Nemusíte se jimi jako učitel primárně zabývat, pokud však je problémů mnoho, může jít o chybu v Katalogu předmětů. V takovém případě informujte studijní oddělení.

 • 3.Žádosti o výjimky/souhlas se zápisem
  V období zápisu předmětů (nikoliv v období registrace předmětů) může student kliknutím požádat učitele u problémových (červeně zaregistrovaných předmětů) o výjimku, tj. o explicitní povolení vstupu do kurzu. Aplikace vyzve studenta k odeslání e-mailu s vysvětlením, proč by měl být do kurzu přijat, i když nesplňuje podmínky. E-mail se odesílá učitelům, garantovi předmětu nebo kontaktní osobě, podle toho, kdo má nastavenou odpovědnost za vyřizování výjimek v základních údajích předmětu. Zdůvodnění se zobrazuje také přímo v aplikaci u každé žádosti. Výjimku udělit nebo zamítnout lze v
  Informační systém Učitel registrace: udělování výjimek
  Dosud nevyřízenou žádost může student opět stáhnout – aplikace o tom vyučujícím zašle e-mail. Udělení výjimky změní registraci na bezproblémovou (podmínky registrace se dále nezkoumají).

  1 Zatím nerozhodnuto.

  2 Text s důvodem o vyjádření k žádosti.

  3 Uložit žádost.

  Zvláštní prerekvizitou „souhlas“ lze udělování výjimek vynutit. Registrace do předmětu s touto prerekvizitou je vždy problémová (červená) a studenti si o výjimku musí zažádat.

  V některých případech žádost o výjimku nelze podat, protože ji učitel nesmí udělit. Například pokud student kurz již úspěšně na CEVRO absolvoval, nemůže jej zapsat opakovaně (kromě kurzů, kde je to explicitně povoleno v Katalogu předmětů, např. tělocvičných). Zapsat takový kurz studentovi může pouze studijní oddělení.

 • 4.Chci vzít zpět zamítnutou výjimku, jak to udělám?
  V aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) registrace: udělování výjimek
  zaškrtněte políčko „zobrazovat i vyřízené žádosti“ a klikněte na „uplatnit“. Zobrazí se vám seznam studentů, kteří žádali o výjimku. U studentů, kteří mají výjimku zamítnutou, zaškrtněte políčko „zrušit dříve udělené zamítnutí“ a uložte. Nyní můžete znovu udělit souhlas se zápisem předmětu.

  1 políčko pro zrušení uděleného zamítnutí.

 • 5.Jak se vyhodnocují prerekvizity při udělování výjimek?
  Pokud se při vyhodnocování prerekvizit zobrazí hlášení „chyba v předpokladu“, vypíše se informace o poslední vyhodnocované podčásti prerekvizity. Prerekvizita se vyhodnocuje pouze do té doby, dokud není znám jasný výsledek. Tedy např. pokud je prerekvizita zadána jako IB000 && „cokoliv“ a student nemá splněn předmět IB000, potom se „cokoliv“ už ani nevyhodnocuje a jako chyba se vypíše IB000. Pokud je zadána prerekvizita IB000 || „cokoliv“ a student nemá splněno IB000, potom se jako případná chyba vypíše „cokoliv“.

  Tip: Příklad vyhodnocení prerekvizit

  ( IB000 || IB112 ) && !IA008
  Student nesplnil IB000, vyhodnocuje se, zda splnil alespoň IB112 (protože je IB000 || IB112). Pokud nesplnil ani IB000 ani IB112, pak je prerekvizita vyhodnocena jako 0 && „cokoliv“ a tedy není potřeba ji dále vyhodnocovat. Posledním vyhodnocovaným výrazem bylo IB112, které se také vypíše jako chyba.

 • 6.Časová známka versus prerekvizity
  Při zápisu studentů do kapacitně omezeného předmětu může dojít k situaci, kdy studenti s dobrou časovou známkou registrace, ale nesplněnými prerekvizitami pro zápis předmětu, zablokují volné kapacitní místo studentům, jenž sice prerekvizity splněné mají, ale do předmětu se zaregistrovali později.

  Důvodem, proč IS není zatím schopen problematické registrace řešit automaticky, je posouzení výjimek, pro které lze studentovi prominout nesplnění prerekvizity (např. nemoc). Učitel tuto situaci nemůže nijak systémově řešit. Pokud se obáváte, že tato nastane, doporučujeme některé z následujících řešení:

  • používat prerekvizitu „souhlas“, pro zápis do předmětu,
  • na konci období zápisu rozeslat problémovým studentům e-mail s upozorněním, aby se odregistrovali, jestliže ví, že prerekvizity předmětu nesplní,
  • obrátit se na Studijní oddělení, aby případy problémových registrací posoudilo a následně studenty odregistrovalo.

 • 7.Statistika zápisu a hodnocení – vysvětlení pojmů
  Registrace
  Projevení žádosti studenta studovat předmět. Student zájem projeví zakliknutím předmětu ve své aplikaci v době, kdy probíhá registrace, zápis, nebo změny v zápise. Tyto časové údaje najdete v prohlídce období.
  Zápis
  Formální potvrzení registrace studijním oddělením.
  Zareg.
  Počet studentů/počet studií, kteří si zaregistrovali předmět, tzn. projevili zájem předmět studovat.
  Zapsáno
  Počet studentů/počet studií, kterým byl předmět oficiálně studijním oddělením zapsán. Počet zapsaných studentů je vždy menší nebo roven počtu zaregistrovaných studentů.

  Pokud je zapsáno příliš málo studentů (vzhledem k počtu zaregistrovaných), pak studijní oddělení dosud nepotvrdilo zápis. Tuto situaci si vyjasněte se svým studijním oddělením.

  Učitel má právo v řadě aplikací pracovat i se seznamem zaregistrovaných studentů. Provede to tak, že spolu s výběrem předmětu zaškrtne na výběrové stránce políčko „vč. zaregistrovaných (tj. zatím nezapsaných)“. Pokud chcete nastavení tohoto typu změnit, klikněte nahoře na „jiné předměty“ vedle kódu a názvu předmětu. Podrobnosti o možnostech omezení seznamu studentů najdete v této Nápovědě.

  Pokud dlouho zůstanou studenti nezapsáni, je to špatně. Nezapsaní studenti se nepřihlásí ke zkoušce, nezapsaným studentům nezadáte známku.

  Do počtu zapsaných a zaregistrovaných studentů se počítají pouze aktivní studenti. Pokud některý ze zapsaných nebo zaregistrovaných studentů přeruší či ukončí studium, sníží se počet zapsaných a zaregistrovaných.

  Nezadáno
  Počet studentů/počet studií, jimž dosud nebylo zadáno žádné hodnocení. Nepočítají se ukončená studia a studia v řízení o ukončení studia, protože učitelé v těchto studiích již nemohou zadávat hodnocení.
  -, 1, 2, 3, 4, P, N, Z, ...
  Počet studentů/počet studií, jimž bylo zadáno uvedené hodnocení.
  Vyplněno
  Procentuální vyplnění hodnocení předmětu. Je žádoucí, aby hodnocení bylo na konci zkouškového období vyplněno na 100 % (nevydá-li fakulta jiný pokyn). Studentům, kteří se na zkoušku nedostavili, o kterých nic nevíte apod., zadávejte hodnocení „-“ (minus). Toto hodnocení znamená „nedostavil se“ a do procent vyplnění se započítává.

  Učitelé nemají možnost zadávat hodnocení do ukončených studií a studií v řízení o ukončení studia, proto se tato studia nepočítají.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vsciis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.