d82612 Veřejnoprávní úprava podnikání

CEVRO Institut
jaro 2021
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Po 12:30–15:20 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d82612/cviceni: Út 14:00–15:20 Učebna 106, E. Horzinková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Funkcionáři a pracovníci veřejné správy se s podnikáním (obchodním právem) dostávají do styku ve dvou rovinách. Tu první představují státní zásahy (intervence) do podnikatelské sféry; jde především o stanovení veřejnoprávních podmínek podnikání a o účast státních orgánů při jejich zkoumání. Obecnou úpravu v tomto směru představuje živnostenský zákon, ale pro řadu druhů podnikání jsou stanoveny podmínky zvláštní. Existují ještě další veřejnoprávní intervence do obchodní sféry, zejména v oblasti cenové, v oblasti peněžního a kapitálového trhu a v oblasti ochrany životního prostředí. Právní úpravy, které se veřejnoprávních zásahů týkají, jsou součástí správního práva, ale také značně ovlivňují i právo obchodní. Druhou rovinu představuje účast veřejnoprávních subjektů na podnikání, a to jak těch, k jejichž předmětu činnosti patří i podnikání (zejména státní podniky), tak i nepodnikatelské subjekty, na něž se za určitých podmínek vztahuje režim obchodního zákoníku. Cílem kursu je poskytnout dostatečnou orientaci v právní úpravě obou uvedených rovin.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni se orientovat v základních právních předpisech. regulujích živnostenské podnikání. Dokáží rozlišt úpravu hospodářské činnosti z pohledu práva soukromého a práva veřejného.Dokáží zhodnoti a popsat druhy intervence správních orgánů (státních zásahů) do podnikatelské sféry. Studenti budou schopni orientace v postavení správních orgánů.(živnostenských úřadů).Jednak, když vystupují jako správní orgán živnostenskou činnost "povolující" a jednak, když vystupují coby správní orgán dozorující, případně trestající.Předmětem výuky bude i výklad, který se týká správního řízení.
Osnova
 • 1.Pojem živnost, činnosti z živnostenského zákona vyloučené
 • 2.Právní základy podnikání
 • 3.Podmínky provozování živnosti a podnikání zahraničních osob
 • 4.Druhy živností a vznik živnostenského oprávnění
 • 5.Pokračování v provozování živnosti a zánik živnostenského oprávnění
 • 6.Živnostenské úřady a organizace státní správy
 • 7.Správní dozor a kontrola v oblasti živnostenského podnikání
 • 8.Řízení před živnostenským úřadem
 • 9.Právní úprava živnostenské způsobilosti v EU
 • 10.Ochrana spotřebitele
 • 11.Regulace reklamy
 • 12.Komorová povolání
Literatura
  povinná literatura
 • Horzinková, Eva,Urban Václav Živnotenský zákon v praxi 2018 978-807-- 598
 • KUNŠTÁTOVÁ, Tatiana Živnostenský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck 2019 978-80- 7400-7
 • MAKALOVÁ, Danka Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem: úplné znění podle stavu k 1.1.2019. Praha: Informační centrum ČKAIT 2019 978-80- 88265-
 • HORZINKOVÁ, Eva, URBAN, Václav. Živnostenský zákon. 15. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 2018 978-80- 7598-0
 • KAMENÍK, Petr, Milada HRABÁNKOVÁ a Marie ORLOVÁ Živnostenský zákon ; Zákon o živnostenských úřadech: komentář. Druhé vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 2018 8978-80- 7552-
  doporučená literatura
 • Šiškeová, Sylva Přehled judikatury z oblasti živnostenského podnikání 2010 978-80- 7357-5
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2022.