d82612 Veřejnoprávní úprava podnikání

CEVRO Institut
jaro 2021
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Po 12:30–15:20 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d82612/cviceni: Út 14:00–15:20 Učebna 106, E. Horzinková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Funkcionáři a pracovníci veřejné správy se s podnikáním (obchodním právem) dostávají do styku ve dvou rovinách. Tu první představují státní zásahy (intervence) do podnikatelské sféry; jde především o stanovení veřejnoprávních podmínek podnikání a o účast státních orgánů při jejich zkoumání. Obecnou úpravu v tomto směru představuje živnostenský zákon, ale pro řadu druhů podnikání jsou stanoveny podmínky zvláštní. Existují ještě další veřejnoprávní intervence do obchodní sféry, zejména v oblasti cenové, v oblasti peněžního a kapitálového trhu a v oblasti ochrany životního prostředí. Právní úpravy, které se veřejnoprávních zásahů týkají, jsou součástí správního práva, ale také značně ovlivňují i právo obchodní. Druhou rovinu představuje účast veřejnoprávních subjektů na podnikání, a to jak těch, k jejichž předmětu činnosti patří i podnikání (zejména státní podniky), tak i nepodnikatelské subjekty, na něž se za určitých podmínek vztahuje režim obchodního zákoníku. Cílem kursu je poskytnout dostatečnou orientaci v právní úpravě obou uvedených rovin.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni se orientovat v základních právních předpisech. regulujích živnostenské podnikání. Dokáží rozlišt úpravu hospodářské činnosti z pohledu práva soukromého a práva veřejného.Dokáží zhodnoti a popsat druhy intervence správních orgánů (státních zásahů) do podnikatelské sféry. Studenti budou schopni orientace v postavení správních orgánů.(živnostenských úřadů).Jednak, když vystupují jako správní orgán živnostenskou činnost "povolující" a jednak, když vystupují coby správní orgán dozorující, případně trestající.Předmětem výuky bude i výklad, který se týká správního řízení.
Osnova
 • 1.Pojem živnost, činnosti z živnostenského zákona vyloučené
 • 2.Právní základy podnikání
 • 3.Podmínky provozování živnosti a podnikání zahraničních osob
 • 4.Druhy živností a vznik živnostenského oprávnění
 • 5.Pokračování v provozování živnosti a zánik živnostenského oprávnění
 • 6.Živnostenské úřady a organizace státní správy
 • 7.Správní dozor a kontrola v oblasti živnostenského podnikání
 • 8.Řízení před živnostenským úřadem
 • 9.Právní úprava živnostenské způsobilosti v EU
 • 10.Ochrana spotřebitele
 • 11.Regulace reklamy
 • 12.Komorová povolání
Literatura
  povinná literatura
 • Horzinková, Eva,Urban Václav Živnotenský zákon v praxi 2018 978-807-- 598
 • KUNŠTÁTOVÁ, Tatiana Živnostenský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck 2019 978-80- 7400-7
 • MAKALOVÁ, Danka Živnostenský zákon a prováděcí nařízení vlády s komentářem: úplné znění podle stavu k 1.1.2019. Praha: Informační centrum ČKAIT 2019 978-80- 88265-
 • HORZINKOVÁ, Eva, URBAN, Václav. Živnostenský zákon. 15. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 2018 978-80- 7598-0
 • KAMENÍK, Petr, Milada HRABÁNKOVÁ a Marie ORLOVÁ Živnostenský zákon ; Zákon o živnostenských úřadech: komentář. Druhé vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 2018 8978-80- 7552-
  doporučená literatura
 • Šiškeová, Sylva Přehled judikatury z oblasti živnostenského podnikání 2010 978-80- 7357-5
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2022, jaro 2023.