d83672 Obchodní právo I. - obecné otázky

CEVRO Institut
jaro 2021
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
Mgr. Petra Kořínková (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Po 12:30–15:20 Učebna 205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d83672/cviceni: každé liché úterý 15:30–18:20 Učebna 205, V. Pilík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit posluchačům základní instituty platné úpravy obchodního práva v České republice. Důraz je kladen na základní pojmy (podnikatel, podnikání, podnik, obchodní rejstřík a další) a na výklad základních institutů obchodního práva.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pracovat se základními instituty obchodního práva.
Osnova
 • 1. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva.
 • 2. Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatel, členění podnikatelů, pojem podnikání, sídlo podnikatele, pojem obchodní závod (vymezení pojmu), pobočka, majetek a jmění.
 • 3. Obchodní firma a obchodní tajemství a jejich ochrana. Obchodní listiny.
 • 4. Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokura, opatrovník, vedoucí odštěpného závodu.
 • 5. Právní úprava živnostenského podnikání.
 • 6. Právní úprava neživnostenského podnikání. Podnikání zahraničních osob v České republice.
 • 7. Účetnictví podnikatele.
 • 8. Obchodní rejstřík. Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip publicity. Živnostenský rejstřík.
 • 9. Právo proti nekalé soutěži I.
 • 10. Právo proti nekalé soutěži II.
 • 11. Právo proti omezování hospodářské soutěže
 • 12. Práva k nehmotným statkům při podnikání – výsledky tvůrčí duševní činnosti (vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku, odrůda rostlin, a zlepšovací návrh).
 • 13. Práva k nehmotným statkům při podnikání – ochranná označení (ochranná známka, označení
 • původu a zeměpisné označení).
 • 14. Státní podnik a specifika majetkové účasti státu v jiných podnikatelských subjektech.
 • 15. Specifika právního postavení podnikatele v závazkových právních vztazích.
 • 16. Zvláštní způsoby uzavírání smluv s podnikatelem
 • 17. Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv.
 • 18. Veřejné zakázky I.
 • 19. Veřejné zakázky II.
 • 20. Obchodní závod a dispozice s ním.
 • 21. Zajišťovací instituty v podnikání.
 • 22. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry.
 • 23. Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu.
 • 24. Správní a trestní odpovědnost podnikatele (obecně).
Literatura
  povinná literatura
 • Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. III. Komentář. 2014 9788075020
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva 2019 9788075023 148
 • Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář 2015 9788074002
 • Husták, Z.a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 2012 978-80-7400
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá z průběžného testu (20 %), seminární práce (20 %) a ústní zkoušky (60 %). Podrobnější informaci o hodnocení, včetně zadání seminární práce, viz v dokumentech níže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2022, jaro 2023.