k146597 Information technology law

CEVRO Institute
fall 2020
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Dr. František Korbel (lecturer)
Aleš Špidla (lecturer)
Mgr. Zdeněk Zajíček (lecturer)
Guaranteed by
Dr. František Korbel
Department of Public Law and Public Administration - Departments - President - CEVRO Institute
Timetable
Fri 27. 11. 15:30–19:50 Zasedačka 16/B, Fri 18. 12. 9:30–12:20 Zasedačka 16/B, 14:00–18:20 Zasedačka 16/B
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Studenti porozumí bezpečnostním a právním aspektům světa informačních technologií v souvislosti s fungováním veřejného sektoru. Pozornost bude rovnoměrně věnována oběma důležitým rovinám fungování.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Právo na informace a právo na digitální službu
 • 2. Elektronické úkony ve veřejné správě
 • 3. Základní registry
 • 4. Informační systémy veřejné správy
 • 5. Služby vytvářející důvěru
 • 6. Ochrana osobních údajů
 • 7. Struktura managementu bezpečnosti informací
 • 8. Vztah mezi technickou a procesní bezpečností – možnosti a omezení jednotlivých přístupů
 • 9. Analýza bezpečnostních incidentů – hrozby, incidenty proti důvěrnosti, dostupnosti a integritě informací, sociotechnicky, technické incidenty
 • 10. Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů
 • 11. Financování informačních systémů veřejné správy
 • 12. Výběrová řízení v oblasti informačních systémů veřejné správy
Literature
  required literature
 • LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-41-0
 • ŠULC, Vladimír: Kybernetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 9788073807375
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978‐80‐210‐8426‐1.
  recommended literature
 • MACKOVÁ, Alena a Bohumíř ŠTĚDROŇ. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-472-7.
 • ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-261-8.
 • KUNT, Miroslav a Tomáš LECHNER, Tomáš. Spisová služba. 1. vydání, Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-083-3.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms fall 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/k146597