d82570 Metodologický proseminář

Vysoká škola CEVRO
jaro 2023
Rozsah
12/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:20 Učebna 205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d82570/cviceni: Po 17:00–18:20 Učebna 205, M. Jemelka
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrálního proseminářem je seznámit posluchače se základním postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním prosemináře získá představu o formálních (např. citování a odkazy na literaturu) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování metodologického prosemináře představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura
 • 2. Metodika odborné/vědecké práce
 • 3. Základy heuristiky: práce s odbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů)
 • 4. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje
 • 5. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.)
 • 6. Citování, citační úzus, poznámkový aparát
 • 7. Praktické otázky spojené s přípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, bakalářská práce).
Literatura
  povinná literatura
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7. HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. Vyd. 2. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1327-X
  doporučená literatura
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace: 14. vydání. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2283-2
 • HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0. LINHART, Jiří. Správně česky: jazykové pojmy, nejčastější chyby, pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny. Litvínov: Dialog, 2003. ISBN 80-85
 • Zákon č. 111/1998 Sb: Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí na základě písemného testu vycházejícího z řešené problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.