d119675 Management of corporation in bankruptcy

CEVRO University
fall 2020
Extent and Intensity
24/24/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Timetable of Seminar Groups
d119675/cviceni: No timetable has been entered into IS. P. Dobiáš
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na pochopení rizika úpadku pro správu korporace a současně na posuny v rozhodování v době, kdy se úpadek blíží, nebo kdy nastane. Cílem je věnovat pozornost reakcím korporací na jejich hospodářskou nedostatečnost, a to jak uvnitř správy, tak vně (vyjednávání s věřiteli, wokr-out, standstill dohody apod.). Současně míří předmět na seznámení se se základními reakcemi insolvenčního práva na dlužníkův úpadek.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Formy a rizika podnikání prostřednictvím variabilních nástrojů a motivace k jejich volbě. (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace atd.). Pojem residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.). 2. Motivace a očekávání při správě korporace a ex ante význam insolvenčního práva (existence hrozícího úpadku, hospodářské nedostatečnosti, moratoria, zajištění apod.). 3. Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost). 4. Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování. 5. Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu. 6. Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v oddlužení a reorganizaci.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2022, fall 2023.
  • Enrolment Statistics (fall 2020, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/d119675