k86990 Public administration systems in European countries

CEVRO Institute
spring 2021
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (lecturer)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (lecturer)
doc. Martin Jemelka (lecturer)
doc. Martin Jemelka (seminar tutor)
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Martin Jemelka
Department of Public Law and Public Administration - Departments - President - CEVRO Institute
Timetable
Sat 13. 2. 15:30–19:50 Učebna 205, Fri 5. 3. 15:30–19:50 Učebna 205, Fri 26. 3. 9:30–13:50 Učebna 205, Fri 16. 4. 15:30–19:50 Učebna 205
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět vychází ze znalostí teorie správy, historické a politické geografie politických a právních systémů a moderních dějin evropských zemí. Jeho cílem je objasnit základní instituce a principy fungování současných systémů veřejné správy v evropském prostoru. Stručně budou připomenuty změny veřejné správy od roku 1945, podrobněji pak současná struktura a fungování státní správy a územní samosprávy na místní, regionální a celostátní úrovni, vztahy místních a ústředních orgánů i průběh reformy veřejné správy od počátku 90. let 20. století. Pozornost bude věnována úloze veřejné správy v procesu transformace postkomunistických zemí, jejich integrace do evropských struktur a přeshraniční spolupráce.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do problematiky veřejné správy v Evropě (pojmy, specifické znaky, modely a souvislosti). Veřejná správa ve střední Evropě v letech 1945–1989. Vývoj veřejné správy po roce 1945 v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vývoj veřejné správy po roce 1945 ve Francii, Velké Británii a Skandinávii. Vývoj veřejné správy po roce 1945 v zemích Apeninského a Pyrenejského poloostrova. Vlády a orgány státní správy na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Vlády a orgány státní správy v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Územní samospráva v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Územní samospráva v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Územní samospráva ve Francii, Velké Británii a Skandinávii. Reforma veřejné správy v postkomunistických středoevropských zemích. Průběh a perspektivy reforem veřejné správy v anglosaských, německy mluvících zemích a Skandinávii.
Literature
  required literature
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal 2018. ISBN 978-80-87474-23-5.
 • HAMMERSCHMID, Gerhard, Steven VAN DE WALLE, Rhys ANDREWS and Philippe BEZES (eds.). Public Administration Reforms in Europe. The View from the Top.Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2016. ISBN 978-1783475391
 • HENDRYCH, Dušan, Martin KAVĚNA a Marek PAVLÍK. Správní věda. Teorie veřejné správy. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0
  recommended literature
 • HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-2482-808-4
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-2908-4
 • PAVLÍK, Marek a kol. Jak úspěšně řídit obec a region. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5256-3 WILDMANNOVÁ, Mirka a Jan ŠELEŠOVSKÝ. J. Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2514-X.
 • BRUNCLÍK, Miloš a Ladislav MRKLAS. Parlamenty, vlády a hlavy států v moderních demokraciích. Praha: CEVRO Institut Academic Press, 2019 (vyjde ve druhé polovině roku)
 • CHANDLER, J. A. (ed.): Místní správa v liberálních demokraciích. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-023-6 Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137552686
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce na předem konzultované komparativní téma,písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2022, spring 2023.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/k86990