k86990 Public administration systems in European countries

CEVRO University
spring 2022
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Timetable of Seminar Groups
k86990/Krumlov: Fri 18. 2. 9:30–15:20 Učebna č.3 VV, Fri 22. 4. 9:30–15:20 Učebna č.1, M. Jemelka, L. Mrklas
k86990/Praha: Sat 5. 3. 15:30–19:50 Učebna 205, Sat 19. 3. 15:30–19:50 Učebna 205, Sat 2. 4. 15:30–19:50 Učebna 205, Fri 8. 4. 9:30–13:50 Učebna 205, M. Jemelka, L. Mrklas
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět vychází ze znalostí teorie správy, historické a politické geografie politických a právních systémů a moderních dějin evropských zemí. Jeho cílem je objasnit základní instituce a principy fungování současných systémů veřejné správy v evropském prostoru. Stručně budou připomenuty změny veřejné správy od roku 1945, podrobněji pak současná struktura a fungování státní správy a územní samosprávy na místní, regionální a celostátní úrovni, vztahy místních a ústředních orgánů i průběh reformy veřejné správy od počátku 90. let 20. století. Pozornost bude věnována úloze veřejné správy v procesu transformace postkomunistických zemí, jejich integrace do evropských struktur a přeshraniční spolupráce.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do problematiky veřejné správy v Evropě (pojmy, specifické znaky, modely a souvislosti). Veřejná správa ve střední Evropě v letech 1945–1989. Vývoj veřejné správy po roce 1945 v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vývoj veřejné správy po roce 1945 ve Francii, Velké Británii a Skandinávii. Vývoj veřejné správy po roce 1945 v zemích Apeninského a Pyrenejského poloostrova. Vlády a orgány státní správy na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Vlády a orgány státní správy v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Územní samospráva v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Územní samospráva v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Územní samospráva ve Francii, Velké Británii a Skandinávii. Reforma veřejné správy v postkomunistických středoevropských zemích. Průběh a perspektivy reforem veřejné správy v anglosaských, německy mluvících zemích a Skandinávii.
Literature
  required literature
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal 2018. ISBN 978-80-87474-23-5.
 • HAMMERSCHMID, Gerhard, Steven VAN DE WALLE, Rhys ANDREWS and Philippe BEZES (eds.). Public Administration Reforms in Europe. The View from the Top.Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2016. ISBN 978-1783475391
 • HENDRYCH, Dušan, Martin KAVĚNA a Marek PAVLÍK. Správní věda. Teorie veřejné správy. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0
  recommended literature
 • HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-2482-808-4
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-2908-4
 • PAVLÍK, Marek a kol. Jak úspěšně řídit obec a region. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5256-3 WILDMANNOVÁ, Mirka a Jan ŠELEŠOVSKÝ. J. Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2514-X.
 • BRUNCLÍK, Miloš a Ladislav MRKLAS. Parlamenty, vlády a hlavy států v moderních demokraciích. Praha: CEVRO Institut Academic Press, 2019 (vyjde ve druhé polovině roku)
 • CHANDLER, J. A. (ed.): Místní správa v liberálních demokraciích. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-023-6 Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137552686
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce na předem konzultované komparativní téma,písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2021, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2022/k86990