Cíle studijního programu

Studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané absolventy pro řídící funkce ve všech oblastech bezpečnostní politiky, sektorové bezpečnosti a krizového řízení, přičemž reaguje na nedostatečné, neúplné nebo neodpovídající vzdělávání řídících pracovníků v dynamicky se rozvíjejícím bezpečnostním sektoru. Oproti jiným studijním programům se navíc zaměřuje i na různé dimenze vztahů mezi politickou a bezpečnostní sférou. K tomu využívá i významné zastoupení bývalých ministrů či náměstků rezortů spojených s bezpečnostní problematikou a bývalých či současných vysokých funkcionářů bezpečnostních sborů či jiných složek bezpečnostního aparátu státu.

Cílem profesně zaměřeného studijního programu Bezpečnostní politika je:

-připravit pro trh práce odborníky, kteří disponují již při vstupu na trh práce odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení všech oblastí sektorové bezpečnosti, a to nejen samotných bezpečnostních sborů, ale i řídícího a administrativního aparátu státu a samosprávných celků, resp. organizací v bezpečnostní oblasti,

-seznámení se systémem inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v bezpečnostní oblasti včetně platné legislativy,

-rozvoj výuky založené na profesní praxi zapojením předních českých i zahraničních expertů z oblastí sektorové bezpečnosti a krizového řízení,

-porozumění cíli a významu bezpečnosti, resp. bezpečnosti a její politické dimenze z hlediska celé společnosti i jednotlivých občanů a zaměstnanců bezpečnostního systému,

připravit absolventa pro zvládnutí řídících funkcí s akcentem na schopnost spolupráce a komunikace,

-v rámci výuky klást důraz na objasnění principů obsažených v klíčových dokumentech bezpečnostní politiky České republiky.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané absolventy pro řídící funkce ve všech oblastech bezpečnostní politiky, sektorové bezpečnosti a krizového řízení, přičemž reaguje na nedostatečné, neúplné nebo neodpovídající vzdělávání řídících pracovníků v dynamicky se rozvíjejícím bezpečnostním sektoru. Oproti jiným studijním programům se navíc zaměřuje i na různé dimenze vztahů mezi politickou a bezpečnostní sférou. K tomu využívá i významné zastoupení bývalých ministrů či náměstků rezortů spojených s bezpečnostní problematikou a bývalých či současných vysokých funkcionářů bezpečnostních sborů či jiných složek bezpečnostního aparátu státu.

  Cílem profesně zaměřeného studijního programu Bezpečnostní politika je:

  -připravit pro trh práce odborníky, kteří disponují již při vstupu na trh práce odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení všech oblastí sektorové bezpečnosti, a to nejen samotných bezpečnostních sborů, ale i řídícího a administrativního aparátu státu a samosprávných celků, resp. organizací v bezpečnostní oblasti,

  -seznámení se systémem inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v bezpečnostní oblasti včetně platné legislativy,

  -rozvoj výuky založené na profesní praxi zapojením předních českých i zahraničních expertů z oblastí sektorové bezpečnosti a krizového řízení,

  -porozumění cíli a významu bezpečnosti, resp. bezpečnosti a její politické dimenze z hlediska celé společnosti i jednotlivých občanů a zaměstnanců bezpečnostního systému,

  připravit absolventa pro zvládnutí řídících funkcí s akcentem na schopnost spolupráce a komunikace,

  -v rámci výuky klást důraz na objasnění principů obsažených v klíčových dokumentech bezpečnostní politiky České republiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent profesně zaměřeného studijního programu Bezpečnostní politika disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožňují odborné a efektivní rozhodování v systému bezpečnostní politiky a managementu.
  • Absolvent prokazuje odborné znalosti bezpečnostní politiky státu, samosprávného celku či organizace a jejích principů a konceptů, vycházející z ústavní a právní úpravy, politických dokumentů a strategií národní a mezinárodní povahy.
  • Absolvent studijního programu Bezpečnostní politika prokazuje schopnost samostatně analyzovat problémy moderního bezpečnostního systému a bezpečnostní politiky ve vazbě na domácí i mezinárodní prostředí.
  • Absolvent studijního programu umí reflektovat a vstupovat do interakce s organizačními a jinými kontextuálními vlivy, které ovlivňují výkon funkce či zaměstnání v bezpečnostním systému státu, samosprávného celku nebo organizace.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi uplatní synergii odborných znalostí a dovedností v těchto typech pracovních pozic (či veřejných funkcí):

  -vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojené síly,

  -řídící pracovník záchranného sboru a služby,

  -řídící úředník odboru bezpečnostní politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy i samospráv,

  -řídící úředník bezpečnostního odboru či odboru krizového řízení na úrovni kraje či municipality,

  -bezpečnostní analytik či projektový nebo bezpečnostní manažer organizace,

  -konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu,

  -řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti,

  -konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,

  -novinář s bezpečnostně-politickou specializací,

  -asistent poslance/senátora,

  -volený člen zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblasti (např. člen výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost či člen komise dle zvláštních předpisů), krajský či městský radní pro oblast bezpečnosti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  1. Základní rámec tvoří kreditový systém ECTS. Každý student musí k úspěšnému absolvování získat minimálně 180 kreditů, jejichž strukturu stanoví studijní plány. Jeden kredit odpovídá přibližně 26 hodinám práce.

  2. Studijní plány tvoří: a) povinné předměty, b) povinná odborná praxe, c) státní závěrečné zkoušky, d) volitelné předměty.

 • Praxe

  Odborná praxe je nedílnou součástí studijních povinností tohoto profesně orientovaného studijního programu. Jejím cílem je seznámení studenta s činností daného pracoviště, metodami práce, cíli a funkcemi partnerské instituce. Slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí partnerské organizace či instituce.

  Každý student má povinnost zvolit praxi v minimálním rozsahu 480 hodin (tj. 12 týdnů). Praxe musí být vykonána minimálně u dvou smluvně zajištěných partnerských organizací, institucí či pracovišť. Každá část odborné praxe je hodnocena zvlášť, za každou získává student 8 kreditů. Kredity jsou uděleny po splnění všech podmínek, mezi něž patří výstupní hodnocení výkonu odborné praxe studenta a certifikát o výkonu odborné praxe, zhotovené odpovědným pracovníkem (koordinátorem) partnerské organizace či instituce. Na straně vysoké školy CEVRO Institut je odpovědným pracovníkem koordinátor odborných praxí, který je ve stálém spojení s garantem studijního programu, resp. dalšími pedagogy, kteří se podílejí na hodnocení odborné praxe.

  Student má též právo požádat garanta studijního programu o souhlas s vypracováním projektové práce. Projektová práce o rozsahu minimálně 20 a maximálně 30 normostran analyzuje získané poznatky a praktické zkušenosti s fungováním pracoviště, kde student vykonával odbornou praxi. Jejím konzultantem je koordinátor partnerské organizace či instituce, který též dává souhlas s jejím obsahem i formou, na základě níž získává student další 3 kredity v rámci kategorie volitelných předmětů. Projektová práce se může stát základem prakticky laděné bakalářské práce. Další podmínky stanoví Studijní a zkušební řád školy, Řád odborných praxí a jiné vnitřní předpisy.

  Povinné odborné praxe navazují na dosud fungující systém dobrovolných odborných stáží, kterých se za poslední tři roky zúčastnily více než čtyři desítky studentů CEVRO Institutu, kteří využili nabídku několika desítek partnerských institucí a organizací. Mnozí z těchto studentů následně také přijali nabídku další spolupráce ve formě příležitostných brigád, ale i stálých pracovních poměrů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Bezpečnostní politika (NMgr.)

  Volněji lze navázat i studiem v programech Veřejná správa či Politologie (oba NMgr.).

Základní údaje

Zkratka
B-BP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

82
počet aktivních studentů
35
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje
Garant programu