Unlock Your Potential!

Cíle studijního programu

Studijní program Economics, Business, Politics (EBP) nabízí studentům moderní přístup k získání znalostí o fungování moderních tržních ekonomik a podnikání, spolu s pochopením významu institucionálního, tj. právně-politického rámce, pro úspěšný vývoj globalizované ekonomiky. Studijní program tak bude vycházet ze stejného přístupu, jako úspěšně akreditovaný – a v anglickém jazyce vyučovaný – navazující magisterský program školy Philosophy, Politics, Economics (PPE), jen bude namísto (politicko)filosofické dimenze zdůrazňovat podnikatelsko-businessovou stránku problému fungování moderních ekonomik.

Základní filosofií oboru je myšlenka úzce provázat předměty vysvětlující obecné zákonitosti rozhodování a fungování ekonomických systémů na mikro a makroúrovni (jako jsou Economics; Desicion-Making in Economics, Business, and Politics; Economic Policies) s předměty pokrývajícími problematiku podnikového sektoru, včetně jeho vazeb na finanční trhy a moderní přístupy v managementu (jako jsou Corporate Finance; Introduction to Financial Markets, Entrepreneurship and Modern Business-Making) s předměty, které objasňují vliv politického prostředí na společensko-ekonomický vývoj (jako jsou Economic and Political Problems of Globalization; Politics and Economy of Central Europe). Toto vysvětlení je nabízeno za využití řady moderních přístupů běžných v současné ekonomii, jako je teorie her, experimentální ekonomie, ekonomická teorie politiky nebo institucionálně laděné přístupy, jež mají blízko k nové institucionální ekonomii či právu a ekonomii.

Student tak získává nejen solidní standardní znalost mikro- a makroekonomických přístupů k rozhodování, ale též schopnost rozumět společenskému, politickému a businessovému kontextu podnikání. Zároveň získává přehled o využití moderních, herně-teoretických, behaviorálních či experimentálních, přístupů k podnikání i politice.

V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat své znalosti z dalších směrů ekonomie a hospodářské politiky, hospodářské politiky EU, moderních dějin, nebo si může zvolit praktický trénink manažerských dovedností či účetnictví.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Economics, Business, Politics (EBP) nabízí studentům moderní přístup k získání znalostí o fungování moderních tržních ekonomik a podnikání, spolu s pochopením významu institucionálního, tj. právně-politického rámce, pro úspěšný vývoj globalizované ekonomiky. Studijní program tak bude vycházet ze stejného přístupu, jako úspěšně akreditovaný – a v anglickém jazyce vyučovaný – navazující magisterský program školy Philosophy, Politics, Economics (PPE), jen bude namísto (politicko)filosofické dimenze zdůrazňovat podnikatelsko-businessovou stránku problému fungování moderních ekonomik.

  Základní filosofií oboru je myšlenka úzce provázat předměty vysvětlující obecné zákonitosti rozhodování a fungování ekonomických systémů na mikro a makroúrovni (jako jsou Economics; Desicion-Making in Economics, Business, and Politics; Economic Policies) s předměty pokrývajícími problematiku podnikového sektoru, včetně jeho vazeb na finanční trhy a moderní přístupy v managementu (jako jsou Corporate Finance; Introduction to Financial Markets, Entrepreneurship and Modern Business-Making) s předměty, které objasňují vliv politického prostředí na společensko-ekonomický vývoj (jako jsou Economic and Political Problems of Globalization; Politics and Economy of Central Europe). Toto vysvětlení je nabízeno za využití řady moderních přístupů běžných v současné ekonomii, jako je teorie her, experimentální ekonomie, ekonomická teorie politiky nebo institucionálně laděné přístupy, jež mají blízko k nové institucionální ekonomii či právu a ekonomii.

  Student tak získává nejen solidní standardní znalost mikro- a makroekonomických přístupů k rozhodování, ale též schopnost rozumět společenskému, politickému a businessovému kontextu podnikání. Zároveň získává přehled o využití moderních, herně-teoretických, behaviorálních či experimentálních, přístupů k podnikání i politice.

  V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat své znalosti z dalších směrů ekonomie a hospodářské politiky, hospodářské politiky EU, moderních dějin, nebo si může zvolit praktický trénink manažerských dovedností či účetnictví.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent studijního oboru Economics, Business, Politics získává znalosti ohledně fungování podniků, ekonomik a provádění hospodářských politik, dále však má i velmi solidní znalost jejich širšího kontextu. Absolvent zná principy ekonomické analýzy,
  • Absolvent rozumí vývoji moderní globalizované ekonomiky a umí se též orientovat v problémech podnikatelského rozhodování.
  • Absolvent studijního oboru Economics, Business, Politics je schopen samostatně analyzovat problémy moderních ekonomik na národní i podnikové úrovni, aplikovat přitom teoretické přístupy teorií strategického rozhodování či experimentálních metod
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního oboru Economics, Business, Politics se uplatní jako ekonom, analytik či podnikatel schopný provádět jak dílčí analýzu tržního prostředí, tak analýzy makroekonomického prostředí.

  Instituce, ve kterých bude moci absolvent uplatnit získané vzdělání, se dají rozdělit do několika skupin. První je široká oblast soukromé sféry – firem, bank, konzultačních společností – kde absolvent bude moci zúročit svou vynikající znalost anglického jazyka a znalost fungování podnikových a hospodářských procesů.

  Druhou skupinou, kde absolvent najde uplatnění, je cizojazyčné prostředí nadnárodních firem nebo nadnárodních či mezinárodních orgánů a institucí, kde absolvent dobře uplatní jako svou jazykovou výbavu, tak znalost ekonomických a politických systému.

  Třetí skupinou jsou lokálně či globálně působící think-tanky a neziskové organizace.

  Absolvent oboru je velmi dobře připraven pro navazující magisterské studium zaměřující se na ekonomiku, hospodářskou politiku či příbuzné společenskovědní obory v ČR nebo na zahraničních vysokých školách. Ze zkušenosti s uplatněním absolventů dosud akreditovaného bakalářského oboru „Hospodářská politika“ víme, že jeho absolventi se uplatnili v soukromém i veřejném sektoru, působí jako novináři, případně pokračovali ve studiu na domácích veřejných vysokých školách (jako např. VŠE), soukromých vysokých školách (jako např. Škoda Auto) či studují magisterské programy v zahraničí (např. University of Bristol ve Velké Británii). Vhodným oborem pro pokračování ve studiu bude navazující mezinárodní magisterský program CEVRO Institutu Philosophy, Politics, Economics (PPE).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plány tvoří povinné předměty, na něž připadá přes 68% celkové kreditové zátěže (123 kreditů z celkových 180). Mezi další studijní povinnosti patří státní závěrečné zkoušky a bakalářská práce (včetně obhajoby), za které student získá celkem 21 kreditů. Zbývající kredity v celkovém počtu 36 student získá absolvováním volitelných předmětů.

  Kreditový systém – ECTS

  Rozsah vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška nebo cvičení zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Philosophy, Politics, Economics (NMgr.)

Základní údaje

Zkratka
B-EBP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

29
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje