Information System CEVRO

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER and Daniel KNÝ. Active Borders in Europa. Identität un kollektives Gedächtnis in grenzübergreifenden Räumen (Active Borders in Europe: Identity and Collective Memory in the Cross-Border Space). 1st ed. Dresden, München: Thelem, 2023, 249 pp. ISBN 978-3-95908-309-6.
  2. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER and Daniel KNÝ. Active Borders in Europe: Identity and Collective Memory in the Cross-Border Space. 1st ed. Cham: Springer, 2023, 151 pp. Contribution to Political Science. ISBN 978-3-031-23772-0. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-23773-7.

  2022

  1. MÜLLER, Karel. Die tschechische Bürgergesellschaft zwischen Monarchismus und Republikanismus. Kritische Reflexion der institutionellen Kultur (Czech Civil Society between Monarchism and Republicanism. Critical Reflection of Institutional Culture). In Fasora Lukáš, Květová Miroslava, Lein Richard, Matějka Ondřej. Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Vídeň: LIT Verlag, 2022, p. 95-122. Band 5. ISBN 978-3-643-66104-3.
  2. FLEISSNER, Kamil, Karel MÜLLER, Daniel KNÝ and Luděk FRÁNĚ. Ne/kritická reflexe minulosti a přeshraniční spolupráce v trojmezních Euroregionech Nisa a Šumava. Na cestě od nostalgického hledání kořenů k dialogickému vzpomínání? (Non/critical reflexivity of the Past and Cross-border Cooperation in the Triangle Euroregions Nisa and Šumava. Between Nostalgic Search for One´s Roots and Dialogic Remembering?). Historická sociologie. Praha, 2022, vol. 14, No 1, p. 61-89. ISSN 1804-0616. Available from: https://dx.doi.org/10.14712/23363525.2022.5.

  2021

  1. MÜLLER, Karel, Luděk FRÁNĚ, Kamil FLEISSNER and Dan KNÝ. Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru. (Active Border in Europe. Identity and Collective Memory in cross-border spaces.). Praha: FF UK a Filosofický ústav AV ČR, 2021, 176 pp. Europaeana Pragensia. ISBN 978-80-7671-024-5.
  2. MÜLLER, Karel. O jazyku, evropanství a aktivní hranici (On Language, Europeanness and Active Borders). In Petr Hlaváček, Jan Kysela. Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta. Praha: Acadenia, 2021, p. 700-718, 20 pp. 12745. ISBN 978-80-200-3191-4.
  3. MÜLLER, Karel. O umění vládnout aneb proč bych si přál, aby byl u nás každý přiměřeně politicky vzdělán (On the Art of Governance or why I would like everyone to be adequately politically educated). In Blanka Říchová. Historik mezi politology: životní úděl Jana P. Kučery. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2021, p. 103-121. ISBN 978-80-246-4995-5.

  2020

  1. MÜLLER, Karel. Česká občanská společnost mezi monarchismem a republikanismem. Kritická reflexe institucionální kultury (Czech Civil Society Between Monarchism and Republicanism. Critical Reflection of Institutional Culture). In Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.). Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020, p. 81-103, 24 pp. Svazek 5. ISBN 978-80-88304-48-7.
  2. MÜLLER, Karel and Aleš LISA. Democratic Leadership and Progressive Government in Face of Public Disinterest: Local Political Elites and Civil Public in Post-communist Town. Romanian Journal of Political Science. 2020, vol. 20, No 1, p. 147-187. ISSN 1582-456X.
  3. MÜLLER, Karel and Luděk FRÁNĚ. Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti (Euroregions and their contribution to the promotion of active borders and European belonging). Geografické rozhledy. 2020, vol. 30, No 1, p. 34-37, 10 pp. ISSN 1210-3004.
  4. FRÁNĚ, Luděk, Daniel KNÝ, Karel MÜLLER and Kamil FLEISSNER. Přeshraniční spolupráce v trojzemních euroregionech Nisa a Šumava z perspektivy starostů a starostek (Cross-border cooperation in the triangle Euroregions Nisa and Šumava from the perspective of mayors and mayoresses). Geografie. 2020, vol. 125, No 2, p. 243-269. ISSN 2571-421X. Available from: https://dx.doi.org/10.37040/geografie202012502024.
  5. MÜLLER, Karel. The Role of Civil Society in Liberal Democracy. The Czech Republic Thirty Years Down the Road. Visegrad Europe. Central European Journal. Moskva, 2020, vol. 7, No 3, p. 89 -104. ISSN 2686-9756.

  2018

  1. MÜLLER, Karel. Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives. 2018, vol. 43, No 3, p. 119–136. ISSN 0304-3754. Available from: https://dx.doi.org/10.1177/0304375418822894.
  2. MÜLLER, Karel. Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu aneb jak rozhodovat v zájmu těch, kteří nejsou slyšet. Acta Politologica. Praha, 2018, vol. 10, No 1, p. 57–85. ISSN 1803-8220.
  3. MÜLLER, Karel. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.

  2017

  1. MÜLLER, Karel. Analýza české institucionální kultury. Proměny hranic mezi soukromou a veřejnou sférou v podmínkách každodennosti a svátečnosti od poloviny 19. století do současnosti. Sociální studia/Social Studies. 2017, vol. 14, No 2, p. 73–97. ISSN 1214-813X.

  2016

  1. MÜLLER, Karel. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici [Czechs, Civil Society and European Challenges]. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016.

  2010

  1. MÜLLER, Karel, Petr VYMĚTAL and Šárka LABOUTKOVÁ. Lobbing v moderních demokraciích [Lobbying in Modern Democracies]. Praha: Grada, 2010, 256 pp.

  2009

  1. MÜLLER, Karel and Marek SKOVAJS. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review. 2009, vol. 30, No 5, p. 501–517. ISSN 0192-5121.

  2008

  1. MÜLLER, Karel. Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity [Europe and Civil Society]. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
  2. MÜLLER, Karel. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity [Political Sociology. Politics and Identity in Transforming Modernities]. Praha: Portál, 2008.

  2006

  1. MÜLLER, Karel. The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations. 2006, vol. 8, No 2, p. 311–330. ISSN 1369-1481.
Display details
Displayed: 25/6/2024 20:32