Informační systém CEVRO

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MÜLLER, Karel. Die tschechische Bürgergesellschaft zwischen Monarchismus und Republikanismus. Kritische Reflexion der institutionellen Kultur. In Fasora Lukáš, Květová Miroslava, Lein Richard, Matějka Ondřej. Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Vídeň: LIT Verlag, 2022, s. 95-122. Band 5. ISBN 978-3-643-66104-3.
  2. KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA, Kamila Vendula MUZIKOVÁ, Libor FRANK a Pavel VETEŠNÍK. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: VŠ CEVRO Institut, Praha, 2022, 622 s. Vybrané kapitoly o bezpečnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-87125-35-9.
  3. PILÍK, Václav. Základy úpravy změny okolností uzavření smlouvy v občanském zákoníku. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 33-34. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  4. PILÍK, Václav. Změna okolností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 47-50. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  5. PILÍK, Václav. Změna okolností uzavření smlouvy podle generální klauzule. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 35-42. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  6. PILÍK, Václav. Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy právní. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 23-30. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.
  7. PILÍK, Václav a Bohuslav PETR. Změna okolností uzavření tzv. šněrovací smlouvy. In Pilík, Václav, Kašný, Jiří, Nový, Dalibor, Sedláček, Miroslav, Dobiáš, Petr a kol. Změna okolností ve smluvním právu. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 43-45. Monografie. ISBN 978-80-7676-179-7.

  2021

  1. HRINKO, Martin. Bezpečnostní hrozby a veřejný pořádek. powerprint s.r.o, Brandejsovo nám. 1219: VŠ CEVRO Institut Praha, 2021, 265 s. Učebnice, 1. vydání. ISBN 978-80-87125-34-2.
  2. HRINKO, Martin a Martin ROUBÍČEK. Comparison of soft targets protection in Israel and in Czech Republic. In Komazec Nenad, PhD, Belgrade, Serbia Babić Branko, PhD, Novi Sad, Serbia. 7th International Scientific Professional Conference, Security and Crisis Management – Theory and Practice. Bělehrad: Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security, 2021, s. 78-82. ISBN 978-86-80692-08-1.
  3. HRINKO, Martin a Petra GYBASOVÁ. High risk to life and healt of drivers in the power line protection zones. In Komazec Nenad, PhD, Belgrade, Serbia Babić Branko, PhD, Novi Sad, Serbia. 7th International Scientific Professional Conference, Security and Crisis Management – Theory and Practice. První. Bělehrad: Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security, 2021, s. 307-314. ISBN 978-86-80692-08-1.
  4. VRTALOVÁ, Petra, Martin HRINKO a David PALIČKA. Illegal Addictive Substances among Prison Inmates in the Czech Republic. Online. In IntechOpen. IntechOpen. Ireland: IntechOpen, 2021, s. 1-14, 15 s. IntechOpen first online. ISBN 978-1-83880-982-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5772/intechopen.97160.
  5. D'EVEREUX, Veronika. K postavení menšin na území státu Izrael v kontextu mezinárodního práva a zákona o národním státě. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021, roč. 2021, 67 (3), s. 129-152. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366478.2021.29.
  6. PILÍK, Václav. Long-Term Contracts through the Lens of the Czech Law of Obligations. In Škrabka, Jan. Law in Business of Selected Member States of the European Union. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Praha: TROAS, 2021, s. 14-23. ISBN 978-80-88055-12-9.
  7. D'EVEREUX, Veronika. Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael. 2021. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021, 204 s. Prameny a nové proudy právní vědy 72. ISBN 978-80-7630-013-2.
  8. ŠTENGLOVÁ, Ivanka a Petr ŠUK. Některé důsledky porušení péče řádného hospodáře (nejen) v judikatuře českých soudů. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 153-164. ISSN 1803-6554.
  9. MÜLLER, Karel. O jazyku, evropanství a aktivní hranici. In Petr Hlaváček, Jan Kysela. Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta. Praha: Acadenia, 2021, s. 700-718, 20 s. 12745. ISBN 978-80-200-3191-4.
  10. MÜLLER, Karel. O umění vládnout aneb proč bych si přál, aby byl u nás každý přiměřeně politicky vzdělán. In Blanka Říchová. Historik mezi politology: životní úděl Jana P. Kučery. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2021, s. 103-121. ISBN 978-80-246-4995-5.
  11. PILÍK, Václav. Povinnost podnikatele odpovědět zájemci o obstarání záležitosti. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 87-90. ISSN 1803-6554.
  12. HRINKO, Martin. Prvosledové hlídky policie. Spektrum. Ostrava: SPBI a FBI VŠB-TUO, 2021, roč. 21, č. 1, s. 14-16. ISSN 1804-1639.
  13. PILÍK, Václav. Příkazy objednatele díla. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 165-170. ISSN 1803-6554.
  14. MACHYTKA, Daniel a Jan ÖSTERREICHER. Rostoucí význam hlubokomořské těžby se zvláštním přihlédnutím k budou úloze národních námořních sil. Security magazín. Praha: Security Media, s. r. o., 2021, roč. 27, 4/2021, s. "48-58", 10 s. ISSN 1210-8723.
  15. D'EVEREUX, Veronika. Selected Issues of the Responsibility of the State of Israel and Palestine for Violations of Obligations Stemming from International Humanitarian Law in Connection with the Action of Palestine at the International Criminal Court in Respect of Crimes Committed in the Palestinian territories. In Šturma Pavel. Czech Yearbook of Public and Private International Law. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2021, s. 33-46. Vol. 12. ISBN 978-80-87488-42-3.
  16. HRINKO, Martin. Systém reakce policie na situace s ozbrojeným střelcem. Online. In doc. Michail Šenovský. Systém reakce policie na situace s ozbrojeným střelcem. Ostrava: SPBI VŠB-TU Ostrava, 2021, s. 21-22. ISBN 978-80-7385-247-4.
  17. DOBIÁŠ, Petr. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v aplikační praxi českých soudů. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 13, č. 4, s. 244-248. ISSN 1803-6554.
  18. FIALA, Zdeněk, Petr TOMEK a Pavel VETEŠNÍK. Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Olomouc: ANAG, spol. s r. o., 2021, 608 s. ISBN 978-80-7554-333-2.
  19. JEMELKA, Luboš, Pavel VETEŠNÍK a Ondřej LIBOSVÁR. Zákon o kontrole. Praha: C.H.Beck, 2021, 368 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7400-840-5.

  2020

  1. MÜLLER, Karel. Česká občanská společnost mezi monarchismem a republikanismem. Kritická reflexe institucionální kultury. In Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.). Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020, s. 81-103, 24 s. Svazek 5. ISBN 978-80-88304-48-7.
  2. MÜLLER, Karel. The Role of Civil Society in Liberal Democracy. The Czech Republic Thirty Years Down the Road. Visegrad Europe. Central European Journal. Moskva, 2020, roč. 7, č. 3, s. 89 -104. ISSN 2686-9756.

  2019

  1. DOBIÁŠ, Petr a Michal MALACKA. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku. první. Praha: Leges, 2019, 406 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-296-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 18:21