k112612 Constitutional and Administrative Justice

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
16/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Miroslav Sylla (lecturer)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurs seznámí studenta s fungováním správního a ústavního soudnictví v ČR. Vedle toho mu poskytne základní znalosti o fungování obdobných soudních systémů ochrany práv v jiných modelových ústavních systémech.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Stát a jednotlivec - procesní prostředky ochrany práv jednotlivce v teoretickém a srovnávacím pohledu 2. Správní soudnictví - smysl a účel, základní modely 3 Správní soudnictví v ČR I - ústavní základy, institucionální uspořádání 4. Správní soudnictví v ČR II - řízení před správními soudy první instance (žaloba proti rozhodnutí správního orgánu) 5. Správní soudnictví v ČR III - řízení před správními soudy první instance (nečinnostní a zásahová žaloba, přezkum opatření obecné povahy) 6. Správní soudnictví v ČR IV - opravné prostředky ve správním soudnictví 7. Volební soudnictví, soudní ochrana referenda, soudnictví ohledně politických stran, kárné soudnictví 8. Ústavní soudnictví - smysl a účel, základní modely 9. Ústavní sodunictví I - ústavní základy, kompetence, institucionální uspořádání 10. Ústavní soudnictví II - řízení ve věcech abstraktní kontroly ústavnosti a některá další řízení (velezrada, ochrana mandátu aj.) 11. Ústavní soudnictví III - ústavní stížnost 12. Vícevrstevné soudnictví a vztahy mezi soudy různého určení (správní soudnictví a jiné obecné soudy, Ústavní soud, Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva), role judikatury v právní praxi
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2015, winter 2015, fall 2016, fall 2018, fall 2019, fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
  • Enrolment Statistics (fall 2017, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/k112612