d101117 Constitutional Law

CEVRO University
spring 2018
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (lecturer)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (lecturer)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives
Ústavní právo v systému českého právního řádu; pojem, předmět, prameny ústavního práva. Konstitucionalismus. Interpretace a aplikace norem vústavním právu, základní státovědné pojmy. Formy vládnutí. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu vČR; Ústavní koncepce ČR a její principy; Státní občanství, právní status cizinců; Státní území a státní hranice; Státní symboly. Principy ústavního systému ČR; znaky demokratického právního státu; základní pojmy a typologie; princip dělby moci; pojem demokratického právního státu, rigidita Ústavy, politická pluralita a svobodná soutěž politických stran. Vývoj ústavního systému vobdobí 1848 - 1916; ústavní systém vobdobí 1. Československé republiky; vývoj ústavního systému vobdobí 1945 – 1989; ústavní poměry vrámci Československé federace po roce 1989; problematika kontinuity a recepce práva; pojem ústavní pořádek. Vztah vnitrostátního práva k právu mezinárodnímu, schvalování a ratifikace mezinárodních smluv; povaha členství České republiky vmezinárodních organizacích; přenos pravomocí státu na Evropskou unii; vztah ústavního a evropského práva, včetně judikatury Ústavního soudu; aplikace evropského práva vnitrostátními orgány; občanství Evropské unie. Ústavní zakotvení reprezentativní a přímé demokracie; ústavní a zákonná úprava voleb do Parlamentu, voleb prezidenta a voleb do krajských a obecních zastupitelstev; volební soudnictví; místní a krajské referendum. Moc zákonodárná; postavení Parlamentu České republiky vústavním systému; český bikameralismus; vznik, zánik a obsah mandátu člena Parlamentu; ochrana mandátu – ústavní vymezení imunity; orgány Poslanecké sněmovny a Senátu; zákonná úprava jednání komor Parlamentu. Vyřizování petic a dalších podání občanů. Ústavodárný a zákonodárný proces; zákonodárná iniciativa; projednávání návrhů vobou komorách Parlamentu; suspenzivní veto prezidenta; zvláštní a zkrácené procedury projednávání návrhů zákonů; projednávání zákona o státním rozpočtu; vyhlašování zákonů Parlamentní kontrola vlády; vyjadřování důvěry a nedůvěry, interpelace, právo na informace, vyšetřovací komise, kreační funkce Parlamentu; vztah obou komor Parlamentu kostatním ústavním orgánům; pravomoci komor Parlamentu voblasti zahraniční a evropské agendy. Ústavní koncepce moci výkonné; jmenování a odvolávání vlády; odpovědnost vlády; činnost vlády a jejích poradních orgánů; působnost ministerstev a dalších ústředních správních úřadů; nařízení a usnesení vlády; státní zastupitelství.
Syllabus (in Czech)

 • 11. Prezident republiky; volba prezidenta; vznik a zánik mandátu prezidenta; výlučné a kontrasignační pravomoci prezidenta republiky; rozhodnutí prezidenta republiky; vztah prezidenta kdalším ústavním orgánům.
  12. Ústavní zakotvení České národní banky; pravomoci ČNB a její vztah kdalším ústavním orgánům; Nejvyšší kontrolní úřad; ústavní a zákonné vymezení působnosti NKÚ; vztah NKÚ kParlamentu a dalším ústavním orgánům.
  13. Ústavní zakotvení územní samosprávy; samostatná a přenesená působnost obcí a krajů; orgány obcí a krajů; ústavní a zákonné vymezení místní a regionální normotvorba; ústavní limity zásahů státních orgánů do rozhodnutí orgánů obcí a krajů.
  14. Ústavní koncepce ochrany základních práv a svobod; ideová východiska a vývoj ústavní ochrany lidských práv; základní charakteristika Listiny základních práv a svobod; povaha základních a politických práv; práva hospodářská a sociální.
  15. Právo na soudní a jinou právní ochranu; ústavní a zákonné vymezení práva na spravedlivý proces; mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace voblasti práva na spravedlivý proces.
  16. Ústavní principy soudnictví; soustava soudů; vznik, obsah a zánik mandátu soudce; nezávislost a nestrannost soudní moci; rozhodování soudů; státní správa vsoudnictví; limity soudcovské samosprávy; kárná odpovědnost soudců.
  17. Ústavní soudnictví; postavení, působnost pravomoc Ústavního soudu; vznik, obsah a zánik mandátu soudce Ústavního soudu; průběh řízení před Ústavním soudem; abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti; předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv.
  18. Další orgány ochrany práva vČeské republice; Veřejný ochránce práv; zákonná úprava výkonu advokacie, notářství a exekuční činnosti; Úřad pro ochranu osobních údajů; Finanční arbitr; rozhodci a rozhodčí soudy; mediace.
  19. Ústavní principy zajišťování bezpečnosti; ústavní zákon o bezpečnosti České republiky; mimořádné stavy; subjekty zajišťující bezpečnost státu; parlamentní kontrola ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek.
  20. Ústavní ochrana základních lidských práv; osobní svoboda; ochrana soukromí; zákaz nucených prací; svoboda svědomí a náboženského vyznání; zákonná úprava postavení církví a náboženských společností; ochrana vlastnictví; ústavní a zákonná úprava vyvlastnění a jiného omezení výkonu vlastnického práva
  21. Ústavní ochrana politických práv; svobodná soutěž politických stran; zákonná úprava činnosti a financování politických stran; shromažďovací a sdružovací právo; ústavní a zákonná úprava práva na informace; právo na odpor.
  22. Ústavní ochrana hospodářských, sociálních a kulturních práv; právo na vzdělání; koaliční svoboda a právo na stávku; právo na příznivé životní prostředí; práva národních a etnických menšin.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška na základě zveřejněných zkouškových okruhů. Celková hodnota výsledku u ústní zkoušky tvoří 70 %. Hodnotu až 30 % má písemná seminární práce zpracovaná na některé ze zveřejněných témat, případně na téma konzultované s vyučuijícím předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2018/d101117