d137976 Labor law and social security law

CEVRO University
spring 2021
Extent and Intensity
24/24/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Kotous (lecturer)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
Mgr. Ing. Matěj Gregárek (lecturer)
JUDr. Valentina Nedělová (lecturer)
Mgr. Pavla Veselková (lecturer)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (seminar tutor)
Mgr. Ing. Matěj Gregárek (seminar tutor)
JUDr. Jan Kotous (seminar tutor)
JUDr. Valentina Nedělová (seminar tutor)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavla Veselková (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Mon 9:30–10:50 Učebna 106
 • Timetable of Seminar Groups:
d137976/cviceni: Mon 11:00–12:20 Učebna 106, P. Dobiáš, J. Kotous, V. Pilík
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje s problematikou individuálního i kolektivního pracovního práva a zaměstnanosti, jakož i základy práva sociálního zabezpečení. Cílem je podat přehled o nejen o právní úpravě, ale i o praktických pracovněprávních problémech a jejich řešení.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sjednávat a rozvazovat pracovněprávní vztahy,
- orientovat se v povinnostech zaměstnavatele a zaměstnanců,
- předcházet sankcím za porušení pracovněprávních předpisů,
- využít zákonných možností řešení pracovních sporů,
- jednat se zástupci zaměstnanců.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pracovní právo (pojem, systém, prameny). Pracovněprávní vztahy. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce
 • 2. Individuální pracovní právo. Zaměstnanec a zaměstnavatel, jejich právní osobnost a svéprávnost
 • 3. Vznik a změny pracovního poměru
 • 4. Skončení pracovního poměru
 • 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • 6. Právní úprava pracovní doby a dob odpočinku. Překážky v práci
 • 7. Odměňování za práci. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
 • 8. Péče o zaměstnance. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 9. Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích
 • 10. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Zaměstnávání cizinců v ČR
 • 11. Kolektivní pracovní právo. Právo zaměstnanosti, vč. zaměstnávání zdravotně postižených
 • 12. Právo sociálního zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení sestává ze seminární práce (40 %) a písemné zkoušky (60 %).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/d137976