SZZk_PPVS Právní předpoklady veřejné správy

Vysoká škola CEVRO
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: SZk.
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Předpoklady
PROGRAM ( B - PVS )
Student losuje dvě otázky, na každou otázku má 10 min přípravy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Ústavní právo v systému českého právního řádu. Ústava jako základní zákon ČR. Ústavní ochrana základních lidských práv. Vymezení ústavního pořádku v Ústavě. Polylegální ústava a monolegální ústava. Vymezení podstaty parlamentní demokracie.
 • 2. Lid jako zdroj státní moci. Legalita a legitimita státní moci. Výkon státní moci reprezentativní a přímý. Místní a celostátní referendum, právní doktrína uplatňování obecného referenda.
 • 3. Moc zákonodárná. Postavení Parlamentu České republiky. Orgány Poslanecké sněmovny a Senátu. Zákonná úprava jednání komor Parlamentu. Plénum komory, výbory, komise, vyšetřovací komise, poslanecké (senátorské kluby).
 • 4. Prezident republiky. Volba prezidenta. Vznik a zánik mandátu prezidenta. Jeho pravomoci a rozhodnutí (základní a kontrasignované). Vztah prezidenta k jiným orgánům státní moci.
 • 5. Vláda, její postavení v ústavním pořádku České republiky. Kdo tvoří vládu. Jak vzniká vláda, komu je odpovědna z výkonu svých funkcí. Jak funguje vláda a jak rozhoduje. Vymezení procesu vyjadřování důvěry a nedůvěry vládě. Vztah členství ve vládě a pověřením vedením ministerstva nebo jiného úřadu. Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy.
 • 6. Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení a organizace. Ústavní a zákonné vymezení působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, vztah k Parlamentu a dalším ústavním orgánům.
 • 7. Právo na soudní a jinou právní ochranu. Postavení státního zastupitelství. Ústavní a zákonné vymezení práva na spravedlivý proces. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti práva na spravedlivý proces.
 • 8. Ústavní soudnictví. Postavení a působnost Ústavního soudu. Průběh řízení před Ústavním soudem. Abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti. Průběžná kontrola mezinárodních smluv.
 • 9. Ústavní zakotvení územní samosprávy. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Ústavní a zákonné vymezení místní a regionální normotvorby. Ústavní limity zásahu státních orgánů do rozhodnutí obcí a krajů.
 • 10. Ústavní principy zajišťování bezpečnosti. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Mimořádné stavy. Subjekty zajišťující bezpečnost státu. Parlamentní kontrola ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek.
 • 11. Veřejná správa. Pojem. Negativní a pozitivní vymezení. Druhy veřejné správy. Veřejná správa ve smyslu materiálním a formálním.
 • 12. Organizace veřejné správy v ČR. Ústavní základy. Nositelé a vykonavatelé veřejné správy. Státní správa a samospráva. Správní úřady a jejich postavení. Nezávislé správní úřady.
 • 13. Kontrola veřejné správy. Význam a členění kontroly veřejné správy. Správní dozor. Vnější kontrola veřejné správy a její druhy. Odpovědnost veřejné správy.
 • 14. Správní právo. Pojem, předmět, systém. Veřejné právo a právo soukromé. Význam právního dualismu v současné době.
 • 15. Formy správní činnosti. Právní předpisy. Statutární a vnitřní předpisy, opatření obecné povahy, správní akty, veřejnoprávní smlouvy a jiné formy správní činnosti.
 • 16. Abstraktní, konkrétní akty a akty smíšené povahy. Náležitosti správních aktů a vlastnosti správních aktů.
 • 17. Správní řád jeho působnost. Pozitivní a negativní vymezení působnosti správního řádu. Účastníci správního řízení. Dokazování.
 • 18. Správní řízení obecné a zvláštní. Základní zásady činnosti správních orgánů
 • 19. Rozhodnutí, pojem, druhy, náležitosti. Lhůty pro jeho vydání.
 • 20. Řádné a mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky.
 • 21. Základy právní odpovědnosti – obecné vymezení, předpoklady vzniku u fyzické osoby u právnické osoby. Druhy právní odpovědnosti.
 • 22. Základní principy správního trestání. Vymezení pojmu správní trestání a jeho význam.
 • 23. Správní delikty a jejich druhy. Vymezení pojmu správní delikt a pojmové znaky.
 • 24. Základní pojmy přestupkového práva (pojem přestupku, skutková podstata přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, pokus přestupku).
 • 25. Odpovědnost fyzických osob podle přestupkového práva (pachatel přestupku, spolupachatel, subjektivní odpovědnost).
 • 26. Odpovědnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podle přestupkového práva (pachatel přestupku, spolupachatel, objektivní odpovědnosti).
 • 27. Zánik odpovědnosti za přestupek a jeho důvody.
 • 28. Správní tresty a ochranná opatření, zásady pro jejich ukládání. Druhy správních trestů a ochranných opatření (pojem správního trestu, účel trestu, pojem a účel ochranného opatření)
 • 29. Přestupkové řízení a jeho zásady (obecná charakteristika, jeho specifika a principy, zvláštní druhy řízení). Zastavení řízení. Rozhodnutí o přestupku.
 • 30. Jiné správní delikty a jejich právní úprava (disciplinární delikty a jejich druhy, pořádkové delikty a platební delikty)
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, léto 2021, podzim 2021, jaro 2022, léto 2022, podzim 2022, jaro 2023, léto 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/SZZk_PPVS