d82570 Methodological Seminar

CEVRO University
summer 2015
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem jednosemestrálního proseminářem je seznámit posluchače se základním postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním prosemináře získá představu o formálních (např. citování a odkazy na literaturu) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování metodologického prosemináře představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení bakalářské práce.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura 2. Metodika odborné/vědecké práce 3. Základy heuristiky: práce s odbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů) 4. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje 5. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.) 6. Citování, citační úzus, poznámkový aparát 7. Praktické otázky spojené s přípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, bakalářská práce).
Assessment methods (in Czech)
Zápočet se udílí na základě písemného testu vycházejícího z řešené problematiky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2018, fall 2018, spring 2019, fall 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2015/d82570