k84435 Finanční právo I.

CEVRO Institute
winter 2011
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Zuzana Hortová (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o finančním právu České republiky. Podstatná část přednášek je věnována daňovému právu, a to především problematice správy daní dle zákona č. 280/2009Sb., daňového řádu. Absolventi se seznámí se základními právy a povinnostmi daňových subjektů zakotvenými jak v daňovém řádu, tak ve zvláštních zákonech upravující jednotlivé druhy daní. Studenti získají znalosti o ojednotlivých druzích daňových řízení a daňových postupů při správě daní, o podmínkách , za kterých mohou uplatnitřádné i mimořádnými opravné prostředky směřujícím proti rozhodnutím vydávaných při správě daní.
Syllabus (in Czech)

 • - Základní otázky finančního práva (podstata, smysl a funkce daní, výklad základních pojmů, vztah daní, poplatků a cla, rozpočtové právo)
  - daňové právo ( pojem podstata, prameny )
  -Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)
  - systém finančních úřadů
  - daňové řízení, jeho druhy
  - postupy při správě daní
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2011/k84435