d86848 Debt Collection and the Execution

CEVRO University
winter 2012
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Účelem předmětu je poskytnout studentům informace o různých formách vymáhání pohledávek, a to jak mimosoudní cestou, tak prostřednictvím soudního řízení. Výuka je zaměřena i na praktické aspekty, včetně prevence prostřednictví zajišťovacích instrumentů.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu:
  - Pohledávka, dlužník, nárok; zajištění pohledávky
  -Mimosoudní cesty vymáhání pohledávek, inkasní agentury
  -Soudní výkon rozhodnutí, exekuce podle exekučního řádu a správní/daňová exekuce – srovnání
  -Exekuční titul (právní moc a vykonatelnost)
  -Výkon rozhodnutí - průběh vykonávacího řízení, arrestatorium a inhibitorium
  -Exekuce podle exekučního řádu (podání návrhu, rozhodnutí o nařízení exekuce, pověření exekutora, exekuční příkaz, subsidiarita o.s.ř.)
  -Způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce
  -Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí/exekuce
  -Žaloby při výkonu rozhodnutí/exekuci (opoziční spory, impugnační spory, vylučovací žaloba, odporové spory, poddlužnická žaloba, žaloba z lepšího práva)
  -Vztah výkonu rozhodnutí/exekuce a insolvenčního řízení
  -Jiný způsob vymáhání plnění (tzv. nedobrovolná dražba)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2013.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2012/d86848