k86992 Private International Law

CEVRO Institute
spring 2019
Extent and Intensity
24/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
Department of Private Law - Departments - President - CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený výklad o právní úpravě upravující vztahy s mezinárodním prvkem, o teorii mezinárodního práva soukromého a o mezinárodním právu procesním. Předmět se současně zaměřuje na právní úpravu vztahů vznikajících při mezinárodním obchodu a mezinárodním hospodářském styku. Po úspěšném absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v systému právních norem mezinárodního práva soukromého. Budou znát obecná pravidla dotýkající se tří stěžejních otázek úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem: „kde bude spor žalován“, „jakým právním řádem se bude řídit“ a „jak bude zacházeno s rozhodnutím soudu“. Studenti budou schopni posoudit, zda odpovědi na tyto otázky v jednotlivých oblastech zvláštní části mezinárodního práva soukromého je nutné hledat v právu mezinárodním, unijním či vnitrostátním. Studenti budou vědět, do předmětu úpravy kterého právního předpisu spadá konkrétní soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem a jaký je vztah daného právního předpisu k ostatním pramenům mezinárodního práva soukromého.
Syllabus (in Czech)
  • Obsah předmětu: - Pojem, předmět, prameny mezinárodního práva soukromého, způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem - Dějiny mezinárodního práva soukromého, unifikace mezinárodního práva soukromého - Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé - Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz -Přímé normy, pojem, prameny, oblast použití, vztah metody přímé a kolizní -Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích -Používání předpisů imperativní povahy -Způsobilost k právům a právním úkonům, subjekty MPS, právní úkony -Kolizní úprava závazkového práva -Kolizní úprava věcných práv, průmyslová a autorská práva, směnečné a šekové právo -Kolizní úprava pracovního, dědického a rodinného práva -Mezinárodní civilní právo procesní Dále viz níže přiložený soubor (sylabus předmětu).
Assessment methods (in Czech)
Viz přiložený soubor.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2018, spring 2020, spring 2021, spring 2022.
  • Enrolment Statistics (spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2019/k86992