d82570 Methodological Seminar

CEVRO University
spring 2021
Extent and Intensity
12/24/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centre for Central-European Studies – Vice-President for International Relations and Continuing Education – President – CEVRO University
Timetable
each even Thursday 8:00–9:20 Učebna 205
 • Timetable of Seminar Groups:
d82570/cviceni: Tue 9:30–10:50 Učebna 205 and each even Tuesday 12:30–13:50 Učebna 205, P. Dobiáš, M. Jemelka
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem jednosemestrálního proseminářem je seznámit posluchače se základním postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním prosemináře získá představu o formálních (např. citování a odkazy na literaturu) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování metodologického prosemináře představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení bakalářské práce.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura
 • 2. Metodika odborné/vědecké práce
 • 3. Základy heuristiky: práce s odbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů)
 • 4. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje
 • 5. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.)
 • 6. Citování, citační úzus, poznámkový aparát
 • 7. Praktické otázky spojené s přípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, bakalářská práce).
Literature
  required literature
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7. HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. Vyd. 2. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1327-X
  recommended literature
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace: 14. vydání. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2283-2
 • HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0. LINHART, Jiří. Správně česky: jazykové pojmy, nejčastější chyby, pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny. Litvínov: Dialog, 2003. ISBN 80-85
 • Zákon č. 111/1998 Sb: Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet se udílí na základě písemného testu vycházejícího z řešené problematiky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2018, fall 2018, spring 2019, fall 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/d82570