d83672 Commercial Law

CEVRO Institute
spring 2021
Extent and Intensity
48/24/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
Mgr. Petra Kořínková (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Department of Private Law - Departments - President - CEVRO Institute
Timetable
Mon 12:30–15:20 Učebna 205
 • Timetable of Seminar Groups:
d83672/cviceni: each odd Tuesday 15:30–18:20 Učebna 205, V. Pilík
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem kursu je představit posluchačům základní instituty platné úpravy obchodního práva v České republice. Důraz je kladen na základní pojmy (podnikatel, podnikání, podnik, obchodní rejstřík a další) a na výklad základních institutů obchodního práva.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pracovat se základními instituty obchodního práva.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva.
 • 2. Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatel, členění podnikatelů, pojem podnikání, sídlo podnikatele, pojem obchodní závod (vymezení pojmu), pobočka, majetek a jmění.
 • 3. Obchodní firma a obchodní tajemství a jejich ochrana. Obchodní listiny.
 • 4. Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokura, opatrovník, vedoucí odštěpného závodu.
 • 5. Právní úprava živnostenského podnikání.
 • 6. Právní úprava neživnostenského podnikání. Podnikání zahraničních osob v České republice.
 • 7. Účetnictví podnikatele.
 • 8. Obchodní rejstřík. Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip publicity. Živnostenský rejstřík.
 • 9. Právo proti nekalé soutěži I.
 • 10. Právo proti nekalé soutěži II.
 • 11. Právo proti omezování hospodářské soutěže
 • 12. Práva k nehmotným statkům při podnikání – výsledky tvůrčí duševní činnosti (vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku, odrůda rostlin, a zlepšovací návrh).
 • 13. Práva k nehmotným statkům při podnikání – ochranná označení (ochranná známka, označení
 • původu a zeměpisné označení).
 • 14. Státní podnik a specifika majetkové účasti státu v jiných podnikatelských subjektech.
 • 15. Specifika právního postavení podnikatele v závazkových právních vztazích.
 • 16. Zvláštní způsoby uzavírání smluv s podnikatelem
 • 17. Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv.
 • 18. Veřejné zakázky I.
 • 19. Veřejné zakázky II.
 • 20. Obchodní závod a dispozice s ním.
 • 21. Zajišťovací instituty v podnikání.
 • 22. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry.
 • 23. Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu.
 • 24. Správní a trestní odpovědnost podnikatele (obecně).
Literature
  required literature
 • Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. III. Komentář. 2014 9788075020
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva 2019 9788075023 148
 • Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář 2015 9788074002
 • Husták, Z.a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 2012 978-80-7400
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení se skládá z průběžného testu (20 %), seminární práce (20 %) a ústní zkoušky (60 %). Podrobnější informaci o hodnocení, včetně zadání seminární práce, viz v dokumentech níže.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms summer 2011, summer 2012, summer 2013, winter 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2018, spring 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2022.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/d83672