k137976 Labor law and social security law

CEVRO University
spring 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Kotous (lecturer)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Valentina Nedělová (lecturer)
Guaranteed by
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Sat 13. 2. 15:30–19:50 Učebna 106, Fri 19. 2. 9:30–12:20 Učebna 106, Fri 26. 3. 9:30–13:50 Učebna 106
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje s problematikou individuálního i kolektivního pracovního práva a zaměstnanosti, jakož i základy práva sociálního zabezpečení. Cílem je podat přehled o nejen o právní úpravě, ale i o praktických pracovněprávních problémech a jejich řešení.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sjednávat a rozvazovat pracovněprávní vztahy,
- orientovat se v povinnostech zaměstnavatele a zaměstnanců,
- předcházet sankcím za porušení pracovněprávních předpisů,
- využít zákonných možností řešení pracovních sporů,
- jednat se zástupci zaměstnanců.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pracovní právo (pojem, systém, prameny). Pracovněprávní vztahy. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce
 • 2. Individuální pracovní právo. Zaměstnanec a zaměstnavatel, jejich právní osobnost a svéprávnost
 • 3. Vznik a změny pracovního poměru
 • 4. Skončení pracovního poměru
 • 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • 6. Právní úprava pracovní doby a dob odpočinku. Překážky v práci
 • 7. Odměňování za práci. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
 • 8. Péče o zaměstnance. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 9. Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích
 • 10. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Zaměstnávání cizinců v ČR
 • 11. Kolektivní pracovní právo. Právo zaměstnanosti, vč. zaměstnávání zdravotně postižených
 • 12. Právo sociálního zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Teaching methods (in Czech)
Řízené konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení sestává ze seminární práce (40 %) a písemné zkoušky (60 %).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/k137976