k146567 Procurement

CEVRO University
spring 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eva Kaiserová (lecturer)
Mgr. Eva Kaiserová (seminar tutor)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Fri 12. 2. 9:30–13:50 Učebna 217/B, Sat 13. 2. 9:30–13:50 Učebna 204, Fri 19. 2. 14:00–16:50 Učebna 204
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět se zabývá aktuální problematikou zadávání veřejných zakázek. Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v této specifické oblasti uzavírání obchodních smluv, u níž je třeba, nad rámec znalosti obecných principů občanského práva, pochopit a zvládnout specifické přístupy uplatňující se v procesu zadávání veřejných zakázek. Výuka se zaměří na otázky základních zásad zadávacích řízení, druhy veřejných zakázek, postupy zadavatele v rámci jednotlivých zadávacích řízení, možnosti obrany uchazečů i působení orgánů dohledu na veřejnými zakázkami na národní i evropské úrovni. Důraz bude kladen i na výklad rozhodovací praxe.
Syllabus (in Czech)
 • Témata přednášek:
 • • Charakteristika zadávání veřejných zakázek, prameny právní úpravy na národní i evropské úrovni
 • • Základní zásady zadávání veřejných zakázek
 • • Zadavatelé
 • • Druhy veřejných zakázek a jejich členění, předpokládaná hodnota veřejných zakázek
 • • Zadávací řízení
 • • Zadávací podmínky, hodnotící kritéria
 • • Obrana proto nesprávnému postupu zadavatele
 • • Dohled nad zadáváním veřejných zakázek
 • • Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek
Literature
  required literature
 • RAUS, D., NERUDA, R.: Zákon o veřejných zakázkách, Praha (Linde) 2007.
 • KRUTÁK, L., KRUTÁKOVÁ, L.: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a příklady. Praha: Anag, 2013.
 • JURČÍK R., Zákon o veřejných zakázkách - komentář, 2. vydání, C. H. Beck, 2008.
 • KRČ R., Zákon o veřejných zakázkách, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2013
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2020, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/k146567