k83662 Public Administration Control and administrative supervision

CEVRO University
spring 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Timetable of Seminar Groups
k83662/praha: Sat 25. 2. 15:30–18:20 Učebna 103, Sat 18. 3. 15:30–19:50 Učebna 103, Sat 6. 5. 15:30–19:50 Učebna 103, L. Jemelka
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Předmět Kontrola veřejné správy a správní dozor je určen studentům pro bližší seznámení se s vnější kontrolou veřejné správy jako jednou ze záruk zákonnosti veřejné správy. Výklad bude zaměřen na jednotlivé druhy vnějších kontrol veřejné správy a jejich bližší specifikaci. Popsány budou specifika, která jsou chrakteristické pro kontrolu ze strany Veřejného ochránce práv, dále pro Parlamentní kontrolu a kontrolu prováděnou Nejvyšším kontrolním úřadem. Pozornost bude věnována také soudní kontrole ústavnímu soudnictví a správnímu soudnictví. Studenti se blíže seznámí s problematikou činnosti Ústavního soudu a jeho jednotlivými kompetencemi a činností správních soudů.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je vysvětlení postupů a základních pojmů kontroly veřejné správy podle jednotlivých subjektů. Právě tato činnost patří knejdůležitějším a také nejproblematičtějším aspektům výkonu veřejné správy. Součástí výkladu je také podánízákladních informacío fungování a významu správního dozoru.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Obecně k pojmu kontrola a členění kontroly
 • 2. Správní dozor a jeho členění
 • 3. Dozor nad samosprávnými celky
 • 4.Dozor nad zájmovými korporacemi
 • 5. Parlamentní kontrola
 • 6.Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení
 • 7. Veřejný ochránce práv
 • 8.Ústavní soudnictví a kontrola VS
 • 9.Rozhodování o ústavních stížnostech a další pravomoci Ústavního soudu
 • 10. Správní soudnictví a jeho význam
 • 11. Jednotlivé druhy žalob ve správním soudnictví
 • 12. Kontrola veřejné správy ze strany občanů
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms spring 2021, spring 2022, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2023/k83662