k80607 Property of the State, Regions, and Municipalities

CEVRO Institute
summer 2009
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Kateřina Černá (lecturer)
Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem státu a jednotek územní samosprávy. Důraz je při výkladu kladen na praktickou aplikaci zákona o majetku státu a na příslušná ustanovení obecního a krajského zřízení z hlediska oprávnění jednotlivých orgánů.
Syllabus (in Czech)
  • - Vymezení majetku státu - Nabývání, hospodaření a nakládání s majetkem státu - Prozatímní hospodaření s majetkem státu - Organizační složky státu a jejich hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Majetek krajů a způsob jeho správy - Majetek obcí a způsob jeho správy - Trestněprávní aspekty neoprávněného nakládání s majetkem státu nebo jiných veřejnoprávních korporací
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2009/k80607