k146601 Strategic and Project Management

CEVRO Institute
fall 2019
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. (lecturer)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (lecturer)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the basics of strategic and project management. Emphasis is placed on the ability to set business goals, early recognition of new opportunities, and awareness of threats. Students will get acquainted with the systematic approach to the analysis of the company in the long term and with the creation of key performance indicators of the company. The aim of the course is to understand the process of formulation and selection of business strategies, and factors of success and failure in their implementation. Project management principles will be presented to understand the implementation of the strategy. Graduates of the course have the knowledge of strategic management of the business sector, which is influenced by scientific, technical and socio-economic progress and the integration of information and communication technologies into business processes. They are able to independently evaluate the effectiveness of economic activities using strategic management methods. They are able to define the framework of project management and to understand its principles.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do strategického managementu. Podnik jako systém, vnitřní a vnější prostředí podniku vtržní ekonomice, metodologické základy strategického managementu, pojem strategie a business model Formulace strategie, druhy podnikových strategií, podnikové procesy a úrovně řízení Analýza osob zainteresovaných na strategickém řízení firmy, očekávání důležitých stakeholders Strategická analýza okolí firmy – obecné okolí firmy, STEEP analýza, sektorové okolí firmy, PORTERŮV model pěti sil Strategická analýza vnitřního prostředí firmy – lidské zdroje, talent management, freelancing, průmysl 4.0, inovace, marketing, design a řízení kvality Strategická analýza vnitřního prostředí firmy – finanční a rozpočtové analýzy, DuPont, 7P, 7S, value chain a firemní kultura Diagnostické nástroje – SWOT a SPACE analýza, Strategic Advantage profile analýza, Scoreboardy a Dashboardy vpodnikových informačních systémech Formulace strategie, vhodnost, přijatelnost a uskutečnitelnost strategie, důvody selhání strategií, realizace a implementace, kontrola plnění Současný projektový management: koncepce a principy (IPMA, PMBOK) Porozumění projektu - organizace, zainteresované osoby Plánování k dosažení úspěchu, stanovení kvality,harmonogramu projektu a rozpočtu Struktura členění práce (WBS), rizika projektu a práce se získanýmy znalostmi Cvičení 1. Finanční výkazy, principy finanční matematiky, požadavky na seminární práci 2. Finanční analýza, ukaztele rentability, likvidity, zadluženosti, horizontální a vertikální analýza 3. Analýza odvětví, koncetrnace a konkurence na trhu, další ukazatele finanční analýzy, bakrotní modely 4. Průběžný test 5. Analýza a diskuse k textu Fall and rise of strategic management Getting It Right the Second Time (Dynamic capabilities) 6.Analýza a diskuse k textu Outsourcing - deadly sins Virtual virtuous (How To Make Strategic Alliances Work)
Assessment methods (in Czech)
Prezenční studium: Seminární práce 25 %, průběžný test 25 %a závěrečná zkouška 50 %. Kombinované studium: Seminární práce 40%, závěrečná zkouška 60 %
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
  • Enrolment Statistics (fall 2019, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2019/k146601