d113148 European Law

CEVRO University
fall 2020
Extent and Intensity
48/24/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (lecturer)
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Veronika D'Evereux, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Wed 7. 10. to Sat 19. 12. each even Monday 15:30–18:20 Učebna 106
 • Timetable of Seminar Groups:
d113148/cviceni: Wed 7. 10. to Sat 19. 12. each odd Wednesday 17:00–19:50 Učebna 106, J. Pavlok
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem jednosemestrálního kursu je uvést studenty do komplexní problematiky práva Evropské unie. Po stručném úvodu do základů a vývoje evropské integrace studenti se budou zabývat vymezením pojmu evropského práva vůči právu mezinárodnímu a vůči právu vnitrostátnímu. Přitom budou představeny stěžejní principy práva Evropské unie, a to jak z pohledu Soudního dvora EU, tak i z perspektivy vnitrostátních soudů členských států. Důraz bude kladen na relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR. Studenti se dále seznámí s institucionální architekturou EU a s koncepcí pramenů evropského práva. Na praktických příkladech bude dokumentován složitý proces tvorby práva EU a realizace těchto norem.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do systematiky evropských regionálních organizací
  2. Milníky evropské integrace
  3. Suverenita státu a přenos výsostných práv na mezinárodní organizace
  4. Členství v EU
  5. Vztah práva EU k právu mezinárodnímu a právu vnitrostátnímu
  6. Složení a funkce hlavních orgánů EU
  8. Poradní a další instituce EU
  9. Agentury EU
  10. Systém pramenů práva EU
  11. Legislativa EU
Literature
  required literature
 • M. Tomášek, V. Týč a kol. Právo Evropské unie (2. vydání), Praha: Leges, 2017.
 • Katedra evropského práva. Příklady z evropského práva (6. vydání), Beroun: Eva Rozkotová, 2016.
 • M. Forejtová, M. Tronečková. Evropské právo v praxi. Plzeň: A. Čenek, 2011.
 • P. Svoboda. Úvod do evropského práva (5. vydání), Praha: C.H.Beck, 2013.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
 • Enrolment Statistics (fall 2020, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/d113148