k146565 Civil and commercial law for public sector

CEVRO University
fall 2020
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
JUDr. Jana Dohnalová (lecturer)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Kořínková (lecturer)
JUDr. Valentina Nedělová (lecturer)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Fri 13. 11. 9:30–13:50 Zasedačka 16/B, Sat 14. 11. 15:30–19:50 Učebna 218/B
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na výklad a pochopení základních institutů občanského práva hmotného, práva obchodního a též občanského práva procesního, a to se zvláštním zřetelem k potřebám veřejného sektoru. Výklad v rámci přednášek a seminářů bude proto orientován na ty instituty občanského a obchodního práva, které v sobě obsahují i veřejnoprávní přesah nebo mohou mít projevy do činnosti veřejných institucí. Dostatečná pozornost bude věnována i obecnému pochopení základních pojmů a obecných zásad, které jsou pro soukromé právo charakteristické.
Syllabus (in Czech)
 • Témata přednášek (obecné zaměření):
 • • Úvod do soukromého práva, základní zásady, prameny
 • • Osoby a jejich právní statut
 • • Právní jednání, výklad právního jednání, osoby jednající za fyzické i právnické osoby
 • • Právní skutečnosti
 • • Věcná práva
 • • Rodinné právo
 • • Dědictví
 • • Relativní majetková práva
 • • Vybrané smluvní typy
 • • Postavení podnikatele v závazkových vztazích
 • • Obchodní korporace
 • • Veřejné zakázky
 • • Soudní soustava, justiční systém
 • • Řízení před soudem prvního stupně
 • • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • • Výkon rozhodnutí a exekuce.
 • • Alternativní metody řešení sporů
 • • Zvláštní řízení soudní
Literature
  required literature
 • KRUTÁK, L., KRUTÁKOVÁ, L.: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a příklady. Praha: Anag, 2013.
 • ONDREJOVÁ, D.: Průvodce uzavíráním smluv. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2014.
 • ČERNÁ, S., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. 1. až 3. Díl, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013.
  recommended literature
 • ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol.: Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.
 • ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J A kol.: Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Assessment methods (in Czech)
V předmětu se hodnotí seminární práce (20 %), průběžný test (20 %) a ústní zkouška (60 %). Blíže viz přiložená informace o hodnocení v tomto předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms fall 2019, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
 • Enrolment Statistics (fall 2020, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/k146565