k97097 Czech modern history

CEVRO University
fall 2020
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centre for Central-European Studies – Vice-President for International Relations and Continuing Education – President – CEVRO University
Timetable
Sat 14. 11. 15:30–18:20 Učebna 217/B
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním politickým, hospodářským a sociálním vývojem českého (resp. rakouského a československého) státu a společnosti od poloviny 18. do konce 20. století. Přednáška se cvičením by studentům měla poskytnout základní orientaci v čase, prostorou a reáliích, bez které lze jen stěží uspět v dalších předmětech oborů politologie či veřejná správa. Kurz je doplněn seminářem s cílem posílit analytické myšlení studentů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni popsat základní předpoklady, procesy a výsledky vývoje českého (resp. rakouského a československého) státu a jeho sociálních a politických struktur v období od formování moderní občanské společnosti do konce 20. století. Studenti budou schopni formulovat význam zásadních mezníků a určit vliv dlouhodobých procesů ve vývoji společnosti v českých zemích. Po úspěšném absolvování budou schopni rozlišit rozvíjející se politické ideologie a formy politických systémů. Dále porozumí základním definičním rysům dvou totalitních režimů (fašistického a komunistického).
Syllabus (in Czech)
 • 1)Úvod do studia: literatura a prameny k českým a středoevropským dějinám 19. a 20. století.
 • 2)Osvícenské reformy, vznik moderního státu (přelom 18. a 19. století)
 • 3)Počátky českého národního hnutí v kontextu střední Evropy
 • 4)Revoluce 1848 v českých zemích a vznik občanské společnosti
 • 5)Politický systém habsburské monarchie 1861–1918
 • 6)Politické ideologie, česká společnost a její politický program 1861–1918
 • 7)Vývoj volebního práva a demokratizace společnosti
 • 8)Rozpad habsburské monarchie a vznik československého státu
 • 9)Politický systém Republiky československé 1918–1938
 • 10)Národnostní otázka v českých zemích a v ČSR
 • 11)Hospodářská a politická krize 30. let 20. Století
 • 12)Tzv. druhá republika a problém autoritativní demokracie
 • 13)Protektorát Čechy a Morava; Slovenský štát
 • 14)Třetí republika a únorový puč 1948
 • 15) Komunistická diktatura 50. let 20. století v Československu
 • 16)Vznik sovětského bloku ve střední Evropě
 • 17)Uvolnění režimu v 60. letech a tzv. pražské jaro
 • 18)Sovětská okupace a problém „omezené suverenity“ socialistických zemí
 • 19)Československo v éře normalizace
 • 20)Otázka lidských práv v ČSR; disent; šedá zóna
 • 21)Pád komunistického režimu v roce 1989
Literature
  required literature
 • Brandes D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Praha 1999.
 • Suk J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. (Od listopadu 1989 do června 1990), Praha 2003.
 • Urban O.: Česká společnost 1848–1918, Praha 1982.
 • Kárník Z.: Malé dějiny československé (1867–1939), Praha 2008.
 • Pánek J., Tůma O.: Dějiny českých zemí, Praha 2008
 • Rychlík J.: Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914–1992, Praha 2012.
  recommended literature
 • Křen J.: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
 • Hlavačka M.: České země v 19. století, Praha 2016.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
 • Enrolment Statistics (fall 2020, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/k97097