k82960 Art and architecture in the Czech Republic; theory and practice

CEVRO Institute
winter 2009
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. arch. Ondřej Šefců (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurs Umění a architektura v České republice; teorie a praxe navazuje na předchozí ročník kursu Památky umění a architektury v ČR. Cílem je prohloubit vědomosti o vývoji architektury v ČR a s tím související vývoj umění a uměleckého řemesla a provázanost těchto disciplín do současné ochrany památkových objektů a předmětů. Část přednášek se týká návaznosti vývoje v Čechách na vývoj v Evropě (ve světě). Důraz je kladen na aplikací teoretických vědomostí do praxe. Jde zejména o slohové určení staveb a poznání jejich hodnot, možnosti přístupu k ochraně památek a jejich souborů a základy péče o stavby a jejich údržbu. Zaměření kursu doplňují i dvě odborné exkurze do terénů, spojené s výkladem.
Syllabus (in Czech)
  • Předběžný program přednášek : 1. blok – pondělí 5.10. 2009 a. Románské památky Prahy – vývoj struktury osídlení raně středověké Prahy, podoba románských staveb, dochované významné stavby v Praze, Juditin most, neorománská architektura. b. Archeologie – základní pojmy, legislativa, archeologické naleziště, archeologický výzkum, datování, možnosti prezentace archeologických nálezů
    2. blok – pondělí 19.10.2009 a. Gotické památky Prahy – stavby vrcholné gotiky, založení Nového Města, stavitelství 14. století, Karlův most, významné stavby, opevnění Prahy, neogotické stavby b. Židovské město v Praze – založení a vývoj od středověku, synagógy, architektura, asanace ghetta, současnost – pilotní přednáška pro terénní exkurzi
    3. blok – pondělí 2.11.2009 Terénní exkurze – památková péče v praxi - Pražské židovské město – sraz na Kozím plácku v 15 00
    4. blok – pondělí 30.11.2009 a. Stavební umění pozdní gotiky v Praze – slohové znaky, významné stavby, umělecká výzdoba, sochařství pozdní gotiky. b. Erotika v umění I. – erotické prvky v umění od antiky až do středověku – kresba, malba, grafika, reliéfy, sochy, sen a fantazie, symbolika
    5. blok - 14.12.2009 a. Středověká nástěnná a tabulová malba – malířské postupy, kompozice, použití barev – Svatováclavská kaple na Hradě, desková malba – náměty a významná díla, ambit Emauzského opatství. b. Závěrečná exkurze – cyklus maleb v ambitu Emauzského opatství, Císařská kaple, kostel P. Marie a sv. Jeronýma – udílení zápočtu v refektáři kláštera za zpěvu vánočních koled
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, podmínkou vydání je účast alespoň na jedné terénní exkurzi a 5 přednáškách. Způsob zakončení: Předložení písemného elaborátu, zaměřeného na vybrané téma dle dohody s lektorem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, winter 2014.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2009/k82960