d83670 Selected aspects of contract law

CEVRO University
winter 2012
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Tomáš Sokol (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Miroslav Sylla (lecturer)
Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Termín „smluvní právo“ nevyjadřuje určitou oblast nebo odvětví práva, ale používá se ho vpodstatě interdisciplinárně pro všechny případy, kdy smlouvy jsou důležitou právní skutečností, sníž je spojován vznik, změna nebo zánik právních vztahů. Smlouvy vtomto pojetí jsou instituty nejen občanského a obchodního práva, ale i práva pracovního a práva správního. Pro funkcionáře a pracovníky veřejné správy je důležitá znalost všech těchto typů smluv, neboť je vpraxi budou používat. Proto musí být seznámeni svyužíváním jednotlivých typů smluv, se způsoby jejich uzavírání a sproblematikou plnění smluv včetně sankcí, spojených stím, že nebyly splněny vůbec, anebo včas a řádně. Cílem kurzu je poskytnout potřebné teoretické znalosti. O smluvním právu a jeho aplikaci vpraxi.
Syllabus (in Czech)

 • 1 právní skutečnosti
  2 právní úkony
  3 čas, podmínky
  4 obecné ustanovení občanských a obchodních závazků
  5 kupní smlouva dle OZ a ObchZ
  6 smlouva o dílo dle OZ a ObchZ
  7 smlouvy dle OZ
  8 smlouvy dle ObchZ
  9 smlouvy dle zákoníku práce
  10 ostatní smlouvy užívané ve státní správě
Assessment methods (in Czech)
Předmět bude ukončen ústní zkouškou ve zkouškovém období.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2013.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2012/d83670