Cíle studijního programu

Studijní program Obchodněprávní vztahy vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon řídících funkcí a pro jiné kvalifikované působení v podnikatelské sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zvláštním zaměřením na právní a ekonomické znalosti z oblastí souvisejících s podnikáním a řízením obchodních společnosti. Program zejména prohloubí znalosti studentů v oblasti korporátního práva, insolvenčního práva a relativních majetkových práv. Poskytne jim též důkladnou znalost práva cenných papírů, práva duševního vlastnictví, daňového práva a souvisejících oborů. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventům znalost českého i mezinárodního právního prostředí jako rámce podnikatelské činnosti, schopnost prakticky se orientovat v právních oborech a dalších oblastech potřebných pro podnikání a v oblastech souvisejících, a schopnost samostatně posuzovat podnikatelské záměry, včetně významných smluv ve vztahu k podnikání, a to jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů pro podnikatelskou činnost. Absolventi budou rovněž schopni se orientovat v jednotlivých způsobech řešení sporů při podnikatelské činnosti, a to jak v soudním řešení sporů, tak v jejich řešení mimosoudními způsoby.

Studium se zaměří rovněž na prohlubování znalostí v oblasti ekonomie a strategického řízení, výcvik praktických podnikatelsko-manažerských dovedností a pochopení významu etického a společenského rozměru podnikání. Studenti se seznámí i s principy mediace a jejího využití při řešení obchodních sporů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Obchodněprávní vztahy vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon řídících funkcí a pro jiné kvalifikované působení v podnikatelské sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zvláštním zaměřením na právní a ekonomické znalosti z oblastí souvisejících s podnikáním a řízením obchodních společnosti. Program zejména prohloubí znalosti studentů v oblasti korporátního práva, insolvenčního práva a relativních majetkových práv. Poskytne jim též důkladnou znalost práva cenných papírů, práva duševního vlastnictví, daňového práva a souvisejících oborů. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventům znalost českého i mezinárodního právního prostředí jako rámce podnikatelské činnosti, schopnost prakticky se orientovat v právních oborech a dalších oblastech potřebných pro podnikání a v oblastech souvisejících, a schopnost samostatně posuzovat podnikatelské záměry, včetně významných smluv ve vztahu k podnikání, a to jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů pro podnikatelskou činnost. Absolventi budou rovněž schopni se orientovat v jednotlivých způsobech řešení sporů při podnikatelské činnosti, a to jak v soudním řešení sporů, tak v jejich řešení mimosoudními způsoby.

  Studium se zaměří rovněž na prohlubování znalostí v oblasti ekonomie a strategického řízení, výcvik praktických podnikatelsko-manažerských dovedností a pochopení významu etického a společenského rozměru podnikání. Studenti se seznámí i s principy mediace a jejího využití při řešení obchodních sporů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolventi studijního programu prokazují v právní oblasti v odpovídající míře znalosti teorie práva včetně právní metodologie, znalosti systému práva včetně pojmů, výkladu a používání práva.
  • Absolventi jsou schopni formulovat právní listiny a hodnotit je jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů, činit podání k orgánům veřejné moci a vystupovat v jednáních před nimi a hodnotit podklady pro taková jednání.
  • Absolvent je schopen vyhledávat a analyzovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních problémů a identifikovat a analyzovat právní problémy v oblasti obchodního práva.
  • Absolventi znají rovněž pravidla strategického řízení podniku.
  • Absolvent má komplexní znalost korporátního práva, insolvenčního práva a relativních majetkových práv, práva cenných papírů a dobrou znalost práva duševního vlastnictví.
 • Uplatnění absolventa

  Studijní program Obchodněprávní vztahy je určen především pro podnikatelskou sféru, a to bez ohledu na rozdíly ve velikosti a struktuře podnikatelských subjektů. Jeho absolventi se proto uplatní jak ve sféře řízení velkých obchodních korporací (jako členové orgánů, manažeři a další zaměstnanci), tak jako řídící a výkonný personál středních podnikatelů a rovněž jako samostatní podnikatelé. Vzhledem k rozsahu a obsahu výuky právních předmětů budou absolventi dobře připraveni i na výkon funkce podnikového právníka a uplatní se i při výkonu odborných činností ve vztahu k orgánům veřejné moci (zejm. orgánům právní ochrany, ale i k těm, které regulují podnikatelské činnosti). Absolventi mohou působit i ve veřejné sféře, a to zejména tam, kde má přímý vztah k podnikání a mohou se uplatnit i jako rozhodci v tuzemsku i v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plány tvoří povinné předměty, na něž připadá přes 65 % celkové kreditové zátěže (78 kreditů z celkových 120). Mezi další studijní povinnosti patří státní závěrečné zkoušky a diplomová práce (včetně obhajoby), za které student získá celkem 23 kreditů. Zbývající kredity v celkovém počtu 19 student získá absolvováním volitelných předmětů. Mezi volitelné předměty patří vybrané povinné předměty blízkých navazujících magisterských studijních programů (zejména Veřejné správy), cizí jazyky a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém) a dále specializované předměty, které prohlubují profil absolventa ve specifických odvětvích a problémech soukromého práva.

  Kreditový systém – ECTS.

  Rozsah vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Právo v obchodních vztazích (Bc.)

  Volněji lze navazovat i v případě absolvování bakalářských studijních programů Praxe veřejné správy nebo Ekonomika a finance.

  Pro absolventy navazujícího magisterského programu Obchodněprávní vztahy vysoká škola CEVRO Institut dlouhodobě připravuje profesně a manažersky laděné vzdělávání v rámci svých programů zaměřených na mimosoudní řešení sporů, ochranu informací nebo European Business Law (všechno LL.M.).

Základní údaje

Zkratka
N-OPV
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

102
počet aktivních studentů
107
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje