Cíle studijního programu

Studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané absolventy pro oblast řízení sociálních služeb, přičemž reaguje na nedostatečné, neúplné nebo neodpovídající vzdělávání řídících pracovníků v dynamicky rozvíjejícím se sektoru sociálních služeb.

Cílem studijního programu Management sociálních služeb je:

-připravit pro trh práce odborníky, kteří disponují již při vstupu na trh práce odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení sociálních služeb, tedy nejen sociálních institucí, ale i řídícího a administrativního aparátu státu a samosprávných celků v sociální oblasti,

-seznámení se systémem inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v sociálních službách včetně platné legislativy,

-rozvoj výuky založené na profesní praxi zapojením českých a zahraničních expertů z oblasti sociálních služeb,

-porozumění cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a klientů v systému sociálních služeb,

-připravit absolventa pro zvládnutí řídících, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti managementu sociálních služeb s akcentem na schopnost spolupráce a komunikace.

Očekávaným přínosem studijního programu bude uspokojení poptávky trhu práce po kvalifikovaných profesních odbornících pro postupné zavádění inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v sociálních službách.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program si klade za cíl připravit odborně vzdělané absolventy pro oblast řízení sociálních služeb, přičemž reaguje na nedostatečné, neúplné nebo neodpovídající vzdělávání řídících pracovníků v dynamicky rozvíjejícím se sektoru sociálních služeb.

  Cílem studijního programu Management sociálních služeb je:

  -připravit pro trh práce odborníky, kteří disponují již při vstupu na trh práce odbornými kompetencemi a schopnostmi pro řízení sociálních služeb, tedy nejen sociálních institucí, ale i řídícího a administrativního aparátu státu a samosprávných celků v sociální oblasti,

  -seznámení se systémem inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v sociálních službách včetně platné legislativy,

  -rozvoj výuky založené na profesní praxi zapojením českých a zahraničních expertů z oblasti sociálních služeb,

  -porozumění cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a klientů v systému sociálních služeb,

  -připravit absolventa pro zvládnutí řídících, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti managementu sociálních služeb s akcentem na schopnost spolupráce a komunikace.

  Očekávaným přínosem studijního programu bude uspokojení poptávky trhu práce po kvalifikovaných profesních odbornících pro postupné zavádění inovativních metod a efektivních nástrojů řízení v sociálních službách.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent studijního programu Management v sociálních službách disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožňují odborné a efektivní rozhodování v systému řízení sociálních služeb.
  • Absolvent prokazuje odborné znalosti sociální politiky, teorií a metod sociální práce, metod výzkumu, sociologie s důrazem na specifika jednotlivých společenských skupin, organizace poskytování zdravotních a sociálních služeb.
  • Absolvent studijního programu umí reflektovat a vstupovat do interakce s organizačními a jinými kontextuálními vlivy, které ovlivňují výkon sociální práce a umí využít základní postupy managementu při řízení pracovního týmu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi uplatní synergii odborných znalostí a dovedností v těchto typech pracovních pozic:

  -manažer poskytovatele sociálních služeb,

  -řídící úředník odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality,

  -řídící úředník odborů sociálních věcí na úrovni ústředních orgánů státní správy,

  -konzultant v oblasti řízení sociálních služeb,

  -konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,

  -asistent poslance/senátora.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program Management sociálních služeb – standardní doba studia 3 roky, celkový počet kreditů: 180 Povinné předměty, včetně odborných prací a státních závěrečných zkoušek – celkový počet kreditů: 134 (74 % z celkového počtu kreditů)

  Předměty profilujícího základu (PZ a ZT) - celkový počet kreditů: 53, z toho základní teoretické předměty (ZT) celkový počet kreditů: 25

  Délka jedné vyučovací hodiny činí 40 minut.

 • Praxe

  Odborná praxe je nedílnou součástí studijních povinností tohoto profesně orientovaného studijního programu. Jejím cílem je seznámení studenta s činností daného pracoviště, metodami práce, cíli a funkcemi partnerské instituce. Slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí partnerské organizace či instituce.

  Každý student má povinnost zvolit praxi v minimálním rozsahu 480 hodin (tj. 12 týdnů). Praxe musí být vykonána minimálně u dvou smluvně zajištěných partnerských organizací, institucí či pracovišť. Za úspěšné absolvování každé odborné praxe získá student 8 kreditů. Kredity jsou uděleny po splnění všech podmínek, mezi něž patří výstupní hodnocení výkonu odborné praxe studenta a certifikát o výkonu odborné praxe, zhotovené odpovědným pracovníkem (koordinátorem) partnerské organizace či instituce. Na straně vysoké školy CEVRO Institut je odpovědným pracovníkem koordinátor odborných praxí, který je ve stálém spojení s garantem studijního programu, resp. dalšími pedagogy, kteří se podílejí na hodnocení odborné praxe.

  Student má též právo požádat garanta studijního programu o souhlas s vypracováním projektové práce. Projektová práce o rozsahu minimálně 20 a maximálně 30 normostran analyzuje získané poznatky a praktické zkušenosti s fungováním pracoviště, kde student vykonával odbornou praxi. Jejím konzultantem je koordinátor partnerské organizace či instituce, který též dává souhlas s jejím obsahem i formou, na základě níž získává student další 3 kredity v rámci kategorie volitelných předmětů. Projektová práce se může stát základem prakticky laděné bakalářské práce. Další podmínky stanoví Studijní a zkušební řád školy, Řád odborných praxí a jiné vnitřní předpisy.

  Povinné odborné praxe navazují na dosud fungující systém dobrovolných odborných stáží, kterých se za poslední tři roky zúčastnily více než čtyři desítky studentů CEVRO Institutu, kteří využili nabídku několika desítek partnerských institucí a organizací. Mnozí z těchto studentů následně také přijali nabídku další spolupráce ve formě příležitostných brigád, ale i stálých pracovních poměrů.

  Přehled pracovišť představuje je pouze namátkový, reálně bude nabídka daleko (řádově násobně) širší.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program poskytuje všeobecné vzdělání v oblasti sociální práce a ekonomických oborů na bakalářském stupni. Ve studiu lze dále pokračovat v navazujících magisterských studijních programech stejného nebo příbuzného zaměření.

Základní údaje

Zkratka
B-MSS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

29
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje