Cíle studijního programu

Prvořadým cílem studijního programu je připravovat kvalifikované odborníky na problematiku analýzy politických systémů a procesů na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni, připravených pokračovat v dalším studiu. Je inovativní především svým profesním zaměřením, a tedy praktickou přípravou, jež se bude realizovat v rámci specializovaných studijních předmětů i povinné odborné praxe.

Cílem studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy je:

-připravit pro trh práce odborníky, kteří již při vstupu na něj disponují odbornými kompetencemi a schopnostmi analyzování politických systémů a politických procesů na úrovni samosprávního celku, státu i mezinárodního společenství,

-rozvíjet výuku založenou na profesní praxi zapojením českých a zahraničních expertů i zařazením povinných odborných praxí v institucích a organizacích z oblasti národní, evropské i mezinárodní politiky, resp. občanské společnosti, resp. nestátního neziskového sektoru,

-pomoci porozumět cíli a významu a proměně rolí klíčových politických aktérů, politických stran a hnutí, zájmových a nátlakových skupin, lobby, médií, komunálních a regionálních samospráv, národních států, mezinárodních organizací i nadnárodních korporací,

-rozvinout u absolventů kompetence v oblasti reálného fungování politiky na místní úrovni, politické komunikace a politického marketingu či občanského vzdělávání,

-vypěstovat v absolventech schopnost zasadit politické procesy do kontextu společenského, ekonomického a právního, a to na úrovni samosprávných celků, státu, Evropy a jiných kontinentů i světa.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Prvořadým cílem studijního programu je připravovat kvalifikované odborníky na problematiku analýzy politických systémů a procesů na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni, připravených pokračovat v dalším studiu. Je inovativní především svým profesním zaměřením, a tedy praktickou přípravou, jež se bude realizovat v rámci specializovaných studijních předmětů i povinné odborné praxe.

  Cílem studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy je:

  -připravit pro trh práce odborníky, kteří již při vstupu na něj disponují odbornými kompetencemi a schopnostmi analyzování politických systémů a politických procesů na úrovni samosprávního celku, státu i mezinárodního společenství,

  -rozvíjet výuku založenou na profesní praxi zapojením českých a zahraničních expertů i zařazením povinných odborných praxí v institucích a organizacích z oblasti národní, evropské i mezinárodní politiky, resp. občanské společnosti, resp. nestátního neziskového sektoru,

  -pomoci porozumět cíli a významu a proměně rolí klíčových politických aktérů, politických stran a hnutí, zájmových a nátlakových skupin, lobby, médií, komunálních a regionálních samospráv, národních států, mezinárodních organizací i nadnárodních korporací,

  -rozvinout u absolventů kompetence v oblasti reálného fungování politiky na místní úrovni, politické komunikace a politického marketingu či občanského vzdělávání,

  -vypěstovat v absolventech schopnost zasadit politické procesy do kontextu společenského, ekonomického a právního, a to na úrovni samosprávných celků, státu, Evropy a jiných kontinentů i světa.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy získává znalosti o fungování politických procesů, politických systémů a politických aktérů v rámci národního státu i systému mezinárodních vztahů.
  • Absolvent zná principy a metody politické analýzy, a to v oblasti volebního chování, fungování různých typů politických systémů, politických aktérů na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
  • Absolvent studijního programu je schopen samostatně analyzovat problémy moderních demokracií na místní, národní i evropské úrovni.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi uplatní synergii odborných znalostí a dovedností v těchto typech pracovních pozic (či veřejných funkcí):

  -politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích,

  -organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace,

  -odborný zaměstnanec zastupitelského úřadu v zahraničí či zahraničního zastupitelského úřadu v ČR,

  -konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,

  -novinář,

  -analytik mediální či PR agentury,

  -asistent poslance/senátora,

  -volený člen zastupitelského sboru (národního či Evropského parlamentu, krajského či obecního zastupitelstva).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  1. Základní rámec tvoří kreditový systém ECTS. Každý student musí k úspěšnému absolvování získat minimálně 180 kreditů, jejichž strukturu stanoví studijní plány. Jeden kredit odpovídá přibližně 26 hodinám práce.

  2. Studijní plány tvoří: a) povinné předměty, b) povinná odborná praxe, c) státní závěrečné zkoušky, d) volitelné předměty.

  3. Na povinné předměty připadá konkrétně 119 kreditů.

  4. Povinná min. dvanáctitýdenní odborná praxe je rozdělena do dvou bloků, za které student získává 8 + 8, tedy celkem 16 kreditů

  5. Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou atestací a obhajoby bakalářské práce, za které student získá celkem 21 kreditů

  6. Student musí během studia získat minimálně 24 kreditů v rámci volitelných předmětů, mezi něž patří cizí jazyky, specifické předměty pro daný studijní program, které rozšiřují či prohlubují znalosti studenta, vybrané povinné předměty blízkých studijních programů (zejména předměty právní, historické, politologické či z oblasti mezinárodních vztahů), předměty dovednostního typu (soft skills) a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém). /Přílohou spisu jsou čtyři takové předměty, které slouží jako příklady./

  7. Ze 24 kreditů připadajících na volitelné předměty musí být minimálně 10 kreditů získáno za studijní povinnosti spjaté s cizími jazyky – konkrétně buď přímo za cizí jazyky, nebo studijní předměty vyučované v cizích jazycích.

  8. Délka vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Politologie (NMgr.)

  Volněji lze navázat i v příbuzných studijních programech Bezpečnostní politika, Veřejná správa nebo v anglickojazyčném programu Philosophy, Politics, Economics (všechny NMgr.).

Základní údaje

Zkratka
B-PMV
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

64
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje