Cíle studijního programu

Studijní program PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY nabízí studentům možnost získat praktické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR, rozhodovacích procesech v této oblasti, evropské integraci a veřejných financích. Základní filosofií oboru je myšlenka úzce provázat předměty vysvětlující obecné zákonitosti fungování veřejné správy (tj. předměty právní teorie a předměty objasňující fungování organizace a činnosti veřejné správy) s předměty pokrývající problematiku správního řízení, ochrany osobních údajů a práva v sociální oblasti. Toto vysvětlení je vystavěno na předmětech celoškolského základu, v rámci kterých jsou studenti na počátku studia seznámeni se základy právního řádu, fungování politického a ústavního systému a českými moderními dějinami.

Student získá nejen solidní znalost teoretických přístupů ve veřejné správě, ale též schopnost rozumět společenskému, právnímu a politickému kontextu fungování veřejné správy. Zároveň získá základní znalosti o veřejné službě v ČR a o jejich předpokladech a podmínkách, včetně informací o postavení úředníků v územní samosprávě.

Student si tedy postupně osvojí základy organizace veřejné správy, specifické správní činnosti, správně právní vztahy, základy finančního práva a principy správního trestání. Na základě teoretických znalostí z oblasti správního práva se naučí zvládnout aplikační praxi a pochopit souvislosti mezi různými odvětvími správního práva i včetně vybraných meziodvětvových souvislostí a souvislostí s evropským právem.

V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat své znalosti z dalších právních směrům, z ekonomie, politologie, obecných dějin, politické filosofie, případně si může zvolit praktický trénink manažerských dovedností.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY nabízí studentům možnost získat praktické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR, rozhodovacích procesech v této oblasti, evropské integraci a veřejných financích. Základní filosofií oboru je myšlenka úzce provázat předměty vysvětlující obecné zákonitosti fungování veřejné správy (tj. předměty právní teorie a předměty objasňující fungování organizace a činnosti veřejné správy) s předměty pokrývající problematiku správního řízení, ochrany osobních údajů a práva v sociální oblasti. Toto vysvětlení je vystavěno na předmětech celoškolského základu, v rámci kterých jsou studenti na počátku studia seznámeni se základy právního řádu, fungování politického a ústavního systému a českými moderními dějinami.

  Student získá nejen solidní znalost teoretických přístupů ve veřejné správě, ale též schopnost rozumět společenskému, právnímu a politickému kontextu fungování veřejné správy. Zároveň získá základní znalosti o veřejné službě v ČR a o jejich předpokladech a podmínkách, včetně informací o postavení úředníků v územní samosprávě.

  Student si tedy postupně osvojí základy organizace veřejné správy, specifické správní činnosti, správně právní vztahy, základy finančního práva a principy správního trestání. Na základě teoretických znalostí z oblasti správního práva se naučí zvládnout aplikační praxi a pochopit souvislosti mezi různými odvětvími správního práva i včetně vybraných meziodvětvových souvislostí a souvislostí s evropským právem.

  V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat své znalosti z dalších právních směrům, z ekonomie, politologie, obecných dějin, politické filosofie, případně si může zvolit praktický trénink manažerských dovedností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent získává znalosti ohledně fungování organizace i činnosti veřejné správy, základů ekonomie zejména v oblasti financování veřejné správy.
  • Absolvent rozumí vývoji moderní veřejné správy, otázkám evropského práva v oblasti veřejné správy a dokáže aplikovat instituty veřejné služby.
  • Absolvent je schopen samostatně analyzovat a řešit problémy moderní veřejné správy na národní i evropské úrovni.
  • Umí identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního oboru PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY se uplatní jako úředník, konzultant, poradce, manažer, právník, který je schopen provádět, jak dílčí analýzu fungování veřejné správy, tak analýzy jednotlivých oblastí.

  Instituce, ve kterých bude moci absolvent uplatnit získané vzdělání, se dají rozdělit do několika skupin. První tvoří oblast veřejné správy, v nejširším možném smyslu, tedy v podobě státní správy i samosprávy na úrovni obce, kraje, či celého státu.

  Druhou skupinou možných zaměstnavatelů je široká oblast soukromé sféry-firem, konzultačních a poradenských společností, kde absolvent bude moci zúročit své praktické znalosti fungování procesů ve veřejné správě a právního rámce. Vzhledem k zapojení vysoké školy CEVRO Institutu do zahraničních výměnných studentských programů a rostoucímu počtu zahraničních hostujících profesorů a dalších aktivit, v rámci nichž je třeba využívat znalost cizích jazyků, najde absolvent uplatnění též v cizojazyčném prostředí, např. v nadnárodních firmách.

  Vzhledem k zapojení ČR do evropských integračních procesů, třetí skupinu institucí, kde se mohou absolventi studia uplatnit, jsou nejrůznější mezinárodní instituce, zejména orgány spojené s Evropskou unií.

  Absolvent oboru je kromě přípravy na působení v soukromé i veřejné sféře velmi dobře připraven na navazující magisterské studium zaměřené na správní vědu, veřejné finance, systémy veřejné správy v evropských zemích a další společenskovědní obory v ČR nebo zahraničních vysokých školách. Ze zkušenosti s uplatněním absolventů dosud akreditovaného bakalářského oboru“ Veřejná správa“ víme, že absolventi se uplatnili v soukromém i veřejném sektoru, působící v důležitých oblastech veřejného života, případně pokračovali ve studiu na domácích veřejných nebo soukromých vysokých školách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plány tvoří povinné předměty, na něž připadá přes 70% celkové kreditové zátěže (125 kreditů z celkových 180). Na povinnou praxi, rozdělenou do dvou bloků, připadá 16 kreditů. Mezi další studijní povinnosti patří státní závěrečné zkoušky a bakalářská práce (včetně obhajoby), za které student získá celkem 21 kreditů. Zbývající kredity v celkovém počtu 18 student získá absolvováním volitelných předmětů. Mezi volitelné předměty patří vybrané povinné předměty blízkých studijních programů, dále předměty dovednostního typu (soft skills), cizí jazyky a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém).

  Kreditový systém – ECTS

  Rozsah vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Praxe

  Odborná praxe je nedílnou součástí studijních povinností tohoto profesně orientovaného studijního programu. Jejím cílem je seznámení studenta s činností daného pracoviště, metodami práce, cíli a funkcemi partnerské instituce. Slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí partnerské organizace či instituce.

  Každý student má povinnost zvolit praxi v minimálním rozsahu 480 hodin (tj. 12 týdnů). Praxe musí být vykonána minimálně u dvou smluvně zajištěných partnerských organizací, institucí či pracovišť. Každá část odborné praxe je hodnocena zvlášť, za každou získává student 8 kreditů. Kredity jsou uděleny po splnění všech podmínek, mezi něž patří výstupní hodnocení výkonu odborné praxe studenta a certifikát o výkonu odborné praxe, zhotovené odpovědným pracovníkem (koordinátorem) partnerské organizace či instituce. Na straně vysoké školy CEVRO Institut je odpovědným pracovníkem koordinátor odborných praxí, který je ve stálém spojení s garantem studijního programu, resp. dalšími pedagogy, kteří se podílejí na hodnocení odborné praxe.

  Student má též právo požádat garanta studijního programu o souhlas s vypracováním projektové práce. Projektová práce o rozsahu minimálně 20 a maximálně 30 normostran analyzuje získané poznatky a praktické zkušenosti s fungováním pracoviště, kde student vykonával odbornou praxi. Jejím konzultantem je koordinátor partnerské organizace či instituce, který též dává souhlas s jejím obsahem i formou, na základě níž získává student další 3 kredity v rámci kategorie volitelných předmětů. Projektová práce se může stát základem prakticky laděné bakalářské práce. Další podmínky stanoví Studijní a zkušební řád školy, Řád odborných praxí a jiné vnitřní předpisy.

  Povinné odborné praxe navazují na dosud fungující systém dobrovolných odborných stáží, kterých se za poslední tři roky zúčastnily více než čtyři desítky studentů CEVRO Institutu, kteří využili nabídku několika desítek partnerských institucí a organizací. Mnozí z těchto studentů následně také přijali nabídku další spolupráce ve formě příležitostných brigád, ale i stálých pracovních poměrů.

  Přehled pracovišť představuje je pouze namátkový, reálně bude nabídka daleko (řádově násobně) širší.

 • Návaznost na další studijní programy

  Veřejná správa (NMgr.)

  Volněji lze navázat i v programu Bezpečnostní studia či Obchodněprávní vztahy (oba NMgr.).

Základní údaje

Zkratka
B-PVS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

27
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje
Garant programu