Cíle studijního programu

Studijní program Právo v obchodních vztazích je koncipován tak, aby jeho studenti získali systematické znalosti relevantních právních principů a pravidel českého a částečně též evropského, resp. mezinárodního práva, a jejich vzájemných vazeb. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické základy práva a systém práva, včetně základních postupů tvorby, interpretace a realizace práva, a seznámí se s rozdíly mezi právem soukromým a veřejným. Porozumí také etickým aspektům právní praxe a získají schopnosti identifikovat právní problém a přiřadit k němu relevantní právní úpravu. Budou schopni rozlišit mezi právně relevantním a právně irelevantním, získají schopnost formulace právního argumentu a protiargumentu. Budou též připraveni na právní analýzy a kritické hodnocení práva, zvládnou práci s odbornými prameny a s českou i evropskou judikaturou. Obor poskytne studentům vzdělání zahrnující nejen základy vybraných právních odvětví ale i základy ekonomie a umožní jim získat praktické dovednosti využitelné především v podnikání. Vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon odborných funkcí v podnikatelské, případně komunální sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zaměřením na právní a ekonomické znalosti potřebné pro výkon těchto činností. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventům dobrou znalost vybraných oblastí českého práva v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost a základní znalost evropského a mezinárodního práva v potřebném rozsahu. Dále dobrou znalost podnikové ekonomiky a financí. Vybaví studenty rovněž schopností zpracovávat běžné návrhy smluv či jiných právních jednání, posuzovat předložené návrhy a činit běžná právní podání v situacích typických pro výkon podnikatelské činnosti. Studenti získají také schopnost týmové práce a efektivního ústního vyjadřování v mateřském jazyku.

Základními pilíři studijního oboru Právo v obchodních vztazích jsou jednotlivé disciplíny soukromého práva, tj. obchodní právo, občanské právo vč. práva procesního, dále insolvenční právo a pracovní právo, jakož i základy příbuzných společenskovědních disciplín (zejména ekonomie, vč. podnikové ekonomie a podnikových financí) a manažerských dovedností.

Studijní program Právo v obchodních vztazích je koncipován tak, aby jeho studenti získali systematické znalosti relevantních právních principů a pravidel českého a částečně též evropského, resp. mezinárodního práva, a jejich vzájemných vazeb. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické základy práva a systém práva, včetně základních postupů tvorby, interpretace a realizace práva, a seznámí se s rozdíly mezi právem soukromým a veřejným. Porozumí také etickým aspektům právní praxe a získají schopnosti identifikovat právní problém a přiřadit k němu relevantní právní úpravu. Budou schopni rozlišit mezi právně relevantním a právně irelevantním, získají schopnost formulace právního argumentu a protiargumentu. Budou též připraveni na právní analýzy a kritické hodnocení práva, zvládnou práci s odbornými prameny a s českou i evropskou judikaturou. Obor poskytne studentům vzdělání zahrnující nejen základy vybraných právních odvětví ale i základy ekonomie a umožní jim získat praktické dovednosti využitelné především v podnikání. Vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon odborných funkcí v podnikatelské, případně komunální sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zaměřením na právní a ekonomické znalosti potřebné pro výkon těchto činností.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Právo v obchodních vztazích je koncipován tak, aby jeho studenti získali systematické znalosti relevantních právních principů a pravidel českého a částečně též evropského, resp. mezinárodního práva, a jejich vzájemných vazeb. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické základy práva a systém práva, včetně základních postupů tvorby, interpretace a realizace práva, a seznámí se s rozdíly mezi právem soukromým a veřejným. Porozumí také etickým aspektům právní praxe a získají schopnosti identifikovat právní problém a přiřadit k němu relevantní právní úpravu. Budou schopni rozlišit mezi právně relevantním a právně irelevantním, získají schopnost formulace právního argumentu a protiargumentu. Budou též připraveni na právní analýzy a kritické hodnocení práva, zvládnou práci s odbornými prameny a s českou i evropskou judikaturou. Obor poskytne studentům vzdělání zahrnující nejen základy vybraných právních odvětví ale i základy ekonomie a umožní jim získat praktické dovednosti využitelné především v podnikání. Vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon odborných funkcí v podnikatelské, případně komunální sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zaměřením na právní a ekonomické znalosti potřebné pro výkon těchto činností. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventům dobrou znalost vybraných oblastí českého práva v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost a základní znalost evropského a mezinárodního práva v potřebném rozsahu. Dále dobrou znalost podnikové ekonomiky a financí. Vybaví studenty rovněž schopností zpracovávat běžné návrhy smluv či jiných právních jednání, posuzovat předložené návrhy a činit běžná právní podání v situacích typických pro výkon podnikatelské činnosti. Studenti získají také schopnost týmové práce a efektivního ústního vyjadřování v mateřském jazyku.

  Základními pilíři studijního oboru Právo v obchodních vztazích jsou jednotlivé disciplíny soukromého práva, tj. obchodní právo, občanské právo vč. práva procesního, dále insolvenční právo a pracovní právo, jakož i základy příbuzných společenskovědních disciplín (zejména ekonomie, vč. podnikové ekonomie a podnikových financí) a manažerských dovedností.

  Studijní program Právo v obchodních vztazích je koncipován tak, aby jeho studenti získali systematické znalosti relevantních právních principů a pravidel českého a částečně též evropského, resp. mezinárodního práva, a jejich vzájemných vazeb. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické základy práva a systém práva, včetně základních postupů tvorby, interpretace a realizace práva, a seznámí se s rozdíly mezi právem soukromým a veřejným. Porozumí také etickým aspektům právní praxe a získají schopnosti identifikovat právní problém a přiřadit k němu relevantní právní úpravu. Budou schopni rozlišit mezi právně relevantním a právně irelevantním, získají schopnost formulace právního argumentu a protiargumentu. Budou též připraveni na právní analýzy a kritické hodnocení práva, zvládnou práci s odbornými prameny a s českou i evropskou judikaturou. Obor poskytne studentům vzdělání zahrnující nejen základy vybraných právních odvětví ale i základy ekonomie a umožní jim získat praktické dovednosti využitelné především v podnikání. Vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon odborných funkcí v podnikatelské, případně komunální sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zaměřením na právní a ekonomické znalosti potřebné pro výkon těchto činností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent studijního programu Právo v obchodních vztazích je vybaven teoretickým základem a úplnou znalostí právní úpravy českého soukromého práva.
  • Absolvent umí s využitím odborných znalostí na základě zadaného úkolu řešit obvyklé právní a jiné problémy v oblasti podnikatelských vztahů. Umí též vést některé právní agendy, připravovat a formulovat běžné právní listiny.
  • V oblasti dovedností bude absolvent schopen pracovat týmově, vnímat právní problémy v současné mnoha úrovňové právní realitě, včetně širších společenských, zejména ekonomických kontextů.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent je po právní a ekonomické stránce připraven na vlastní podnikatelskou činnost či působení v komerční sféře. Může působit v právních odděleních obchodních společností, ve kterých je připraven vykonávat činnosti vnitřní právní agendy (korporátní agenda – zajišťování činnosti orgánů obchodních společností, agenda obchodního rejstříku), i agendy vnější (sjednávání běžných smluv a kontrola jejich naplňování, uplatňování sankcí, základní úkony při uplatňování a vymáhání pohledávek, podpora právnímu zástupci při vedení soudního sporu apod.). Je též kvalifikován pro práci v obchodních odděleních a útvarech ve veřejném sektoru a na dalších pozicích vyžadujících propojení úvahy ekonomické (obchodní) a právní.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plány tvoří povinné předměty, na něž připadá přes 70% celkové kreditové zátěže (134 kreditů z celkových 180). Mezi další studijní povinnosti patří státní závěrečné zkoušky a bakalářská práce (včetně obhajoby), za které student získá celkem 21 kreditů. Zbývající kredity v celkovém počtu 25 student získá absolvováním volitelných předmětů. Mezi volitelné předměty patří vybrané povinné předměty blízkých studijních programů (především Veřejná správa, resp. Ekonomika a finance), dále předměty dovednostního typu (soft skills), cizí jazyky a předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém).

  Kreditový systém – ECTS.

  Rozsah vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Obchodněprávní vztahy (NMgr.)

  Volněji lze navázat i v programu Veřejná správa (NMgr.).

Základní údaje

Zkratka
B-POV
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

99
počet aktivních studentů
80
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje