Cíle studijního programu

Studijní program PPE (Philosophy, Politics, Economics) je moderním navazujícím magisterským programem běžně akreditovaným na vysokých školách v západní Evropě i v USA. (Poprvé na Univerzitě v Oxfordu ve 20. letech 20. století. Vysoká škola CEVRO Institut byla první školou, která získala akreditaci pro tento obor v ČR.) Jeho základní myšlenkou je rozšíření výuky politické ekonomie o poznatky politické filosofie a studia politiky jako nutného základu pro důkladné pochopení individuálního a kolektivního rozhodování. Jde v jistém smyslu o propojení kořenů ekonomie (Adam Smith byl primárně politický filosof) s její moderní podobou (první nositelka Nobelovy ceny za ekonomii Ostromová byla zároveň prezidentkou Americké společnosti pro politické vědy). Integrované vzdělání studentům poskytuje široký rejstřík metod a poznatků společenských věd spolu s pochopením kontextu vzniku a fungování společenských institucí, díky němuž dokáží porozumět problémům hospodářsko-ekonomickým, problémům správy a politického rozhodování, problémům tvorby pravidel a jejich dopadům, ale také problematice změny režimů (transformaci), hospodářských a politických reforem či problematice dobré správy (good governance) na firemní, národní i nadnárodní úrovni.

Studijní obor je nabízen domácím i zahraničním studentům, a proto je vyučován v anglickém jazyce za významného přispění regulérních či hostujících profesorů, kteří stojí v čele – nebo se podílejí na výuce – obdobných studijních oborů v USA i Evropě, a vysoká škola CEVRO Institut s nimi dlouhodobě spolupracuje (profesor katedry politické vědy Michael Munger, ředitel PPE programu na Duke University; profesor ekonomie a filosofie na George Mason University Peter Boettke, který je ředitelem „F.A. Hayek Program for Advanced Study in Philosophy, Politics, and Economics“; profesor filosofie a ekonomie na University of Arizona David Schmidtz; profesor Boudewijn Bouckaert, bývalý ředitel mezinárodního doktorského programu „Law, Institutions and Economics“). Tito zahraniční profesoři se kromě řádné výuky či výuky v podobě pravidelného každoročního zapojení se formou hostujících profesorů podílejí na rozvoji programu i celé školy. Jsou členy Mezinárodní rady PPE programu, jejímž účelem je rozvíjení mezinárodní spolupráce s cílem rozvoje zahraničních partnerství a podporování pobytů studentů na zahraničních partnerských univerzitách či výzkumných pracovištích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program PPE (Philosophy, Politics, Economics) je moderním navazujícím magisterským programem běžně akreditovaným na vysokých školách v západní Evropě i v USA. (Poprvé na Univerzitě v Oxfordu ve 20. letech 20. století. Vysoká škola CEVRO Institut byla první školou, která získala akreditaci pro tento obor v ČR.) Jeho základní myšlenkou je rozšíření výuky politické ekonomie o poznatky politické filosofie a studia politiky jako nutného základu pro důkladné pochopení individuálního a kolektivního rozhodování. Jde v jistém smyslu o propojení kořenů ekonomie (Adam Smith byl primárně politický filosof) s její moderní podobou (první nositelka Nobelovy ceny za ekonomii Ostromová byla zároveň prezidentkou Americké společnosti pro politické vědy). Integrované vzdělání studentům poskytuje široký rejstřík metod a poznatků společenských věd spolu s pochopením kontextu vzniku a fungování společenských institucí, díky němuž dokáží porozumět problémům hospodářsko-ekonomickým, problémům správy a politického rozhodování, problémům tvorby pravidel a jejich dopadům, ale také problematice změny režimů (transformaci), hospodářských a politických reforem či problematice dobré správy (good governance) na firemní, národní i nadnárodní úrovni.

  Studijní obor je nabízen domácím i zahraničním studentům, a proto je vyučován v anglickém jazyce za významného přispění regulérních či hostujících profesorů, kteří stojí v čele – nebo se podílejí na výuce – obdobných studijních oborů v USA i Evropě, a vysoká škola CEVRO Institut s nimi dlouhodobě spolupracuje (profesor katedry politické vědy Michael Munger, ředitel PPE programu na Duke University; profesor ekonomie a filosofie na George Mason University Peter Boettke, který je ředitelem „F.A. Hayek Program for Advanced Study in Philosophy, Politics, and Economics“; profesor filosofie a ekonomie na University of Arizona David Schmidtz; profesor Boudewijn Bouckaert, bývalý ředitel mezinárodního doktorského programu „Law, Institutions and Economics“). Tito zahraniční profesoři se kromě řádné výuky či výuky v podobě pravidelného každoročního zapojení se formou hostujících profesorů podílejí na rozvoji programu i celé školy. Jsou členy Mezinárodní rady PPE programu, jejímž účelem je rozvíjení mezinárodní spolupráce s cílem rozvoje zahraničních partnerství a podporování pobytů studentů na zahraničních partnerských univerzitách či výzkumných pracovištích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent studijního oboru PPE získá unikátní vzdělání mezinárodní úrovně. Získá hluboké znalosti o principech individuální a kolektivní volby (rozhodování), jejího teoretického základu i politicko-ekonomických implikací.
  • Absolvent bude znát filosoficko-historické kořeny debat o podobě uspořádání společnosti a jejich moderní projevy v ekonomických a politických sporech o podobu regulatorního společenského rámce.
  • Absolvent bude mít znalost kontextu hospodářsko-politického rozhodování, významu pravidel (práva, legislativy, společenských norem apod.), v jehož rámci hospodářsko-politická rozhodování probíhají.
  • Absolvent studijního programu PPE bude schopen samostatně analyzovat hospodářsko-politické problémy, využívat znalosti historicko-filosofického kontextu jejich vzniku a zároveň aplikovat moderní teoretické poznatky.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu PPE se uplatní jako ekonomický, politický či hospodářsko-politický analytik schopný provádět jak dílčí analýzu tržního a politického prostředí, tak analýzy systémových změn. Absolvent bude též moci pokračovat ve studiu společenských věd na doktorské úrovni.

  Instituce, ve kterých bude moci absolvent uplatnit získané vzdělání, se dají rozdělit do několika skupin. Očekáváme, že – tak jako je tomu u absolventů zahraničních PPE programů – absolventi budou směřovat do: (a) oblasti veřejné správy a politiky, v nejširším možném smyslu; (b) oblasti soukromé sféry – firem, bank, konzultačních společností – kde absolvent bude moci zúročit svou znalost fungování hospodářských, politických procesů a znalost podoby právního rámce; (c) cizojazyčného prostředí nadnárodních firem, think-tanků a dalších institucí.

  Ze zkušeností s průběhem v současnosti akreditovaného oboru PPE víme, že si tento program zvolilo vedle studentů z ČR a Slovenska i značné množství studentů ze zahraničí – z USA, Kanady, Velké Británie, Irska, Německa, Itálie, Švýcarska, Izraele, Dánska, Holandska a dalších zemí. Nejlepší ze studentů (absolventů) byli přijati na zahraniční doktorské programy v USA (TexasTech University) a v Kanadě (Carleton University), někteří míří na české doktorské programy (UJEP), někteří získali výzkumná stipendia (American Institute of Economic Research nebo např. George Mason University), někteří začali pracovat v think-tancích (Consumer Choice Center působícím globálně, či The James G. Martin Center for Academic Renewal působícím v USA), někteří pracují jako novináři, jiní našli uplatnění v soukromém sektoru, další míří do nadnárodních institucí apod.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plány tvoří povinné předměty, na něž připadá 70% celkové kreditové zátěže (84 kreditů z celkových 120). Mezi další studijní povinnosti patří státní závěrečné zkoušky a bakalářská práce (včetně obhajoby), za které student získá celkem 23 kreditů. Zbývající kredity v celkovém počtu 13 student získá absolvováním volitelných předmětů. Mezi volitelné předměty patří cizí jazyky (s výjimkou anglického) a další předměty vyučované v cizích jazycích (zejména anglickém) pro účely výměnných studijních pobytů, resp. letních a zimních škol.

  Kreditový systém – ECTS

  Rozsah vyučovací hodiny je 40 minut. Vyučuje se vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách. Každá přednáška, cvičení i řízená konzultace v rámci kombinovaného studia zahrnuje tedy 80 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Ekonomika a finance, resp. Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)

  Volněji lze navazovat i v případě absolvování bakalářských studijních programů Bezpečnostní studia nebo Praxe veřejné správy.

Základní údaje

Zkratka
N-PPE
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

6
počet aktivních studentů
11
počet závěrečných prací

Vysoká škola CEVRO
Program zajišťuje