d80620 International Organizations

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr., M.A. Lukáš Novotný, Dr. phil. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurs kombinuje formu přednášky a semináře. Jeho ambicí je nabídnout studentům celkový přehled o teorii a praxi institucionalizace mezinárodních vztahů a o jejích dílčích problémech a otázkách. Kurs se bude zabývat nejen mezinárodními vládními organizacemi, ale i jinými typy mezinárodních kooperativních institucí, i když mezivládním organizacím bude věnována prioritní pozornost. Kurs se nebude zabývat evropskou integrací, která představuje zcela specifický fenomén. Kurs je rozdělen na čtyři bloky. První stručně představí základní rámec mezinárodní kooperace, tedy charakteristiku a vývoj moderního mezinárodního systému a jeho aktérů. Shrne rovněž postoje nejvlivnějších teoretických přístupů k otázce kooperace mezi aktéry mezinárodního systému. Druhý blok je věnován klasifikaci a analýze mezinárodních kooperativních institucí – především mezinárodních organizací, ale nevyhýbá se ani problematice mezinárodních režimů. Třetí blok přináší historicko-empirický přehled institucionalizace mezinárodních vztahů od počátku moderní éry až do současnosti. Čtvrtý blok je věnován praktickým otázkám mezinárodní kooperace, perspektivám nejdůležitějších kooperačních a integračních institucí v různých regionech i otázkám spojeným s „netradičními“ formami mezinárodní kooperace v současném světě. Tento blok bude mít převážně podobu semináře, a proto se očekává aktivní diskusní účast studentů.
Syllabus (in Czech)
  • viz přiložený sylabus
Assessment methods (in Czech)
Požadavky kabsolvování kurzu: počet absencí na hodinách nepřekročí dvě, každá další musí býtomluvená; řádná příprava na přednášky, tzn. pravidelná a důkladná četbastudijní literatury pro konkrétní týden, aktivní účast, zapojení do diskuse; k seminární práci: bude zpracována dle náležitostí odborného textu (bude upřesněno na výuce) a odevzdána vdohodnutý den. Práce bude následně oznámkována vsouladu skritérii VSCI (v %).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2008, summer 2009, winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2018, summer 2020.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/d80620