k113289 Scientific writing

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centre for Central-European Studies – Vice-President for International Relations and Continuing Education – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem jednosemestrálního kurzu je seznámit studenty se základním postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním kurzu získá představu o formálních (např. citování, odkazy na literaturu, bibliografie) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu (heuristika) k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování kurzu představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení. magisterské diplomové práce.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura Postupy a metody odborné/vědecké práce Základy heuristiky: práce sodbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů), jejich vyhledávání. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje Fáze vědecké/odborné práce, struktura odborného textu. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.) Citování, citační úzus, poznámkový aparát Praktické otázky spojené spřípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, magisterská práce).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2018, fall 2019, fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
  • Enrolment Statistics (fall 2017, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/k113289