d97096 Economics

CEVRO University
fall 2018
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (lecturer)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Economics – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními pojmy a poznatky ekonomické vědy, především mikroekonomie, makroekonomie a dalších aplikovaných ekonomických disciplín. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vysvětlit základní ekonomické pojmy a modely - analyzovat základní ekonomické problémy - aplikovat základní principy ekonomického chování ekonomických subjektů a fungování trhů na soudobou ekonomiku a řešit jednoduché aplikační příklady
Syllabus (in Czech)

 • Ekonomický způsob myšlení: Náklady obětované příležitosti, utopené náklady, užitek a náklady, mezní veličiny, chování spotřebitele, maximalizace užitku, maximalizace zisku firmy, alternativní cíle firmy, tržní struktury, dokonalá konkurence, monopol.
  Tržní rovnováha: Poptávka, nabídka, elasticita poptávky, cenový mechanismus, pohyby poptávky a nabídky, nabídka práce a poptávka po práci, rovnováha na trhu práce, trh kapitálu.
  Tržní nerovnováha: Státní zásahy do cen, cenový strop, minimální cena, minimální mzda, daně a subvence.
  Tržní selhání: Veřejné statky, tragédie obecní pastviny, pozitivní a negativní elasticity, morální hazard, nepříznivý výběr, státní řešení tržních selhání, tržní řešení tržních selhání.
  Vládní selhání: Ekonomická teorie politiky, byrokracie, teorie středového voliče, hlasovací paradox, politický cyklus, centrální plánování, Peltzmanův efekt.
  Mikroekonomické aplikace: Ekonomický imperialismus, ekonomie zločinu, ekonomie zdraví, ekonomie štěstí, ekonomie krásy, behaviorální ekonomie, neuroekonomie, ekonomie náboženství.
  Inflace a nezaměstnanost: Měření a omezení ukazatelů inflace a nezaměstnanosti, druhy inflace, deflace, přirozená nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, vztah mezi inflací a nezaměstnaností vkrátkém a dlouhém období.
  Hospodářský růst: HDP, jeho měření, omezení a alternativy, nominální a reálný produkt, krátkodobý a dlouhodobý hospodářský růst, faktory růstu, potenciální produkt, ekonomická svoboda, další ukazatele životní úrovně.
  Měnová politika: Funkce a vznik peněz, kvantitativní teorie peněz, cíle a nástroje měnové politiky, účinnost a omezení, transmisní mechanismus, role centrální banky a komerčních bank, Bitcoin a další alternativní peníze.
  Fiskální politika: Cíle a nástroje fiskální politiky, účinnost a omezení, dluh a deficit, ukazatel dluhu na HDP, Lafferova křivka, ekonomická integrace.
  Hospodářský cyklus: Měření hospodářského cyklu, druhy cyklů, teorie vzniku cyklu, příklady hospodářských krizí, reakce na hospodářský pokles.
  Zahraniční obchod: Teorie absolutních a komparativních výhod, determinace kurzu, pevný a plovoucí kurz, teorie parity kupní síly, teorie úrokové parity, měnová integrace.
Assessment methods (in Czech)
PS: průběžné testy a závěrečný test KS. závěrečný test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
 • Enrolment Statistics (fall 2018, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2018/d97096