k87012 Church Law

CEVRO University
spring 2019
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Kotous (lecturer)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy církevního práva. Zvláštní důraz bude kladen na právo katolické církve (kanonické právo). Studenti se seznámí s její historií, prameny práva od počátků do současnosti, s jejím uspořádáním, se základy právní úpravy svátostného života (zejména s právem manželským) a se základy kanonického procesu.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova předmětu:
  1) Pojmy církev, církevní, kanonické a konfesní právo, církevní dějiny.
  2) Historie církevního práva, prameny církevního práva, Corpus iuris canonici, CIC 1917, CIC 1983.
  3) Ústavní právo církve, struktura církve, řeholní právo.
  4) Sakramentální právo – posvěcující role církve.
  5) Manželské právo.
  6) Majetkové právo.
  7) Trestní právo.
  8) Konfesní právo
  9) Církve a náboženské společnosti v ČR.
  10) Sociální role církví.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2018, fall 2018, fall 2019, spring 2020, fall 2021, fall 2022.
 • Enrolment Statistics (spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2019/k87012