d84429 Commercial Law II

CEVRO University
spring 2020
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Kořínková (lecturer)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových poměrůa jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí nejčastější právní jednánísouvisející se zakládáním a činnosti obchodních společností.
Syllabus (in Czech)
  • Viz připojený syllabus níže


Assessment methods (in Czech)
Seminární práce (30 %), ústní závěrečná zkouška (70 %). Zkušební otázky odpovídají bodům 1 - 12 osnovy předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2018, spring 2019, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2020/d84429