SZZk_PPVS Legal preconditions of public administration

CEVRO University
spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Guaranteed by
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Prerequisites (in Czech)
ROCNIK ( 3 )
Student losuje dvě otázky, na každou otázku má 10 min přípravy.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Ústavní právo v systému českého právního řádu. Ústava jako základní zákon ČR. Ústavní ochrana základních lidských práv. Vymezení ústavního pořádku v Ústavě. Polylegální ústava a monolegální ústava. Vymezení podstaty parlamentní demokracie.
 • 2. Lid jako zdroj státní moci. Legalita a legitimita státní moci. Výkon státní moci reprezentativní a přímý. Místní a celostátní referendum, právní doktrína uplatňování obecného referenda.
 • 3. Moc zákonodárná. Postavení Parlamentu České republiky. Orgány Poslanecké sněmovny a Senátu. Zákonná úprava jednání komor Parlamentu. Plénum komory, výbory, komise, vyšetřovací komise, poslanecké (senátorské kluby).
 • 4. Prezident republiky. Volba prezidenta. Vznik a zánik mandátu prezidenta. Jeho pravomoci a rozhodnutí (základní a kontrasignované). Vztah prezidenta k jiným orgánům státní moci.
 • 5. Vláda, její postavení v ústavním pořádku České republiky. Kdo tvoří vládu. Jak vzniká vláda, komu je odpovědna z výkonu svých funkcí. Jak funguje vláda a jak rozhoduje. Vymezení procesu vyjadřování důvěry a nedůvěry vládě. Vztah členství ve vládě a pověřením vedením ministerstva nebo jiného úřadu. Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy.
 • 6. Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení a organizace. Ústavní a zákonné vymezení působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, vztah k Parlamentu a dalším ústavním orgánům.
 • 7. Právo na soudní a jinou právní ochranu. Postavení státního zastupitelství. Ústavní a zákonné vymezení práva na spravedlivý proces. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti práva na spravedlivý proces.
 • 8. Ústavní soudnictví. Postavení a působnost Ústavního soudu. Průběh řízení před Ústavním soudem. Abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti. Průběžná kontrola mezinárodních smluv.
 • 9. Ústavní zakotvení územní samosprávy. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Ústavní a zákonné vymezení místní a regionální normotvorby. Ústavní limity zásahu státních orgánů do rozhodnutí obcí a krajů.
 • 10. Ústavní principy zajišťování bezpečnosti. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Mimořádné stavy. Subjekty zajišťující bezpečnost státu. Parlamentní kontrola ozbrojených sil a dalších ozbrojených složek.
 • 11. Veřejná správa. Pojem. Negativní a pozitivní vymezení. Druhy veřejné správy. Veřejná správa ve smyslu materiálním a formálním.
 • 12. Organizace veřejné správy v ČR. Ústavní základy. Nositelé a vykonavatelé veřejné správy. Státní správa a samospráva. Správní úřady a jejich postavení. Nezávislé správní úřady.
 • 13. Kontrola veřejné správy. Význam a členění kontroly veřejné správy. Správní dozor. Vnější kontrola veřejné správy a její druhy. Odpovědnost veřejné správy.
 • 14. Správní právo. Pojem, předmět, systém. Veřejné právo a právo soukromé. Význam právního dualismu v současné době.
 • 15. Formy správní činnosti. Právní předpisy. Statutární a vnitřní předpisy, opatření obecné povahy, správní akty, veřejnoprávní smlouvy a jiné formy správní činnosti.
 • 16. Abstraktní, konkrétní akty a akty smíšené povahy. Náležitosti správních aktů a vlastnosti správních aktů.
 • 17. Správní řád jeho působnost. Pozitivní a negativní vymezení působnosti správního řádu. Účastníci správního řízení. Dokazování.
 • 18. Správní řízení obecné a zvláštní. Základní zásady činnosti správních orgánů
 • 19. Rozhodnutí, pojem, druhy, náležitosti. Lhůty pro jeho vydání.
 • 20. Řádné a mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky.
 • 21. Základy právní odpovědnosti – obecné vymezení, předpoklady vzniku u fyzické osoby u právnické osoby. Druhy právní odpovědnosti.
 • 22. Základní principy správního trestání. Vymezení pojmu správní trestání a jeho význam.
 • 23. Správní delikty a jejich druhy. Vymezení pojmu správní delikt a pojmové znaky.
 • 24. Základní pojmy přestupkového práva (pojem přestupku, skutková podstata přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, pokus přestupku).
 • 25. Odpovědnost fyzických osob podle přestupkového práva (pachatel přestupku, spolupachatel, subjektivní odpovědnost).
 • 26. Odpovědnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podle přestupkového práva (pachatel přestupku, spolupachatel, objektivní odpovědnosti).
 • 27. Zánik odpovědnosti za přestupek a jeho důvody.
 • 28. Správní tresty a ochranná opatření, zásady pro jejich ukládání. Druhy správních trestů a ochranných opatření (pojem správního trestu, účel trestu, pojem a účel ochranného opatření)
 • 29. Přestupkové řízení a jeho zásady (obecná charakteristika, jeho specifika a principy, zvláštní druhy řízení). Zastavení řízení. Rozhodnutí o přestupku.
 • 30. Jiné správní delikty a jejich právní úprava (disciplinární delikty a jejich druhy, pořádkové delikty a platební delikty)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms spring 2021, summer 2021, fall 2021, spring 2022, summer 2022, fall 2022, summer 2023, fall 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2023/SZZk_PPVS