d80620 International Organizations

CEVRO University
summer 2009
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Veronika Tománková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Political Science and International Relations – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými mezinárodními vládními i nevládními organizacemi a institucemi. Důraz bude kladen nejen na obsah jejich činnosti, cíle a úkoly, ale i na jejich organizační strukturu a postavení v rámci regionálních a globálních mezinárodních vztahů.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do studia mezinárodních organizací (MO). Teorie mezinárodních organizací (definice a vymezení mezinárodních organizací, stručná historie MO, funkce a role MO, klasifikace a typologie MO)
  OSN jako příklad univerzální mezinárodní vládní organizace: charakteristika činnosti OSN, orgány OSN, mezinárodní organizace začleněné do OSN
  Univerzální ekonomické mezinárodní organizace (IMF, WB, WTO, OECD)
  Nejvýznamnější regionální MO v evropském prostoru
  Významné mimoevropské regionální MO
  Další regionální MO v jednotlivých makroregionech
  Neúspěšné MO: Varšavská smlouva, RVHP, SEATO, CENTO, Hnutí nezúčastněných
  Nejvýznamnější mezinárodní nevládní organizace
Assessment methods (in Czech)
seminární práce zápočtový test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2008, winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2009/d80620