d84429 Corporate Law II

CEVRO University
summer 2015
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Hana Boulová (lecturer)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových vztahů a jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí nejčastější právní úkony související se zakládáním a činnosti obchodních společností.
Syllabus (in Czech)

 • 1. Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti)
  2. Veřejná obchodní společnost
  3. Komanditní společnost
  4. Společnost sručením omezeným
  5. Akciová společnost
  6. Družstvo
  7. Evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení
  8. Přeměny obchodních společností
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínky zápočtu stanoví vyučující semináře. Zpravidla se jedná o kombinaci zápočtového testu, docházky a plnění drobných úkolů vprůběhu semestru. Zkušební otázky odpovídají bodům 1 až 6 osnovy předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2016, spring 2017, spring 2018, spring 2019, spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2015/d84429