d84429 Commercial Law II

CEVRO University
summer 2020
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (lecturer)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Kořínková (lecturer)
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. Jakub Maur, Ph.D. (lecturer)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových poměrůa jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí nejčastější právní jednánísouvisející se zakládáním a činnosti obchodních společností.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni se dobře orientovat v právu obchodních společností a v družstevním právu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Společnost podle občanského práva, tichá společnost.
 • 2. Obecné otázky obchodních společností a družstev, jejich právní úprava, druhy, vznik, zánik a neplatnost).
 • 3. Obecné otázky obchodních společností a družstev (základní kapitál, vklad, podíl, jednání, koncernové právo).
 • 4. Osobní obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost).
 • 5. Společnost s ručením omezeným
 • 6. Společnost s ručením omezeným.
 • 7. Akciová společnost.
 • 8. Akciová společnost.
 • 9. Družstvo.
 • 10. Přeměny obchodních korporací, nadnárodní formy obchodních korporací.
 • 11. Zvláštní úprava některých obchodních korporací (banky, pojišťovny a zajišťovny, družstevní záložny).
 • 12. Základy kolektivního investování.
Literature
  required literature
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva 2015 9788074005 404
  recommended literature
 • Lasák, J. Pokorná, J. Čáp, Z. Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2014 978-80-7478
 • Černá, S. Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele 2016 978-80- 7552-3
 • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2.vydání 2017 978807478
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce (30 %), ústní závěrečná zkouška (70 %). Zkušební otázky odpovídají bodům 1 - 12 osnovy předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2020/d84429