k82611 Legal Systems /Comparative Law

CEVRO University
winter 2012
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět Právní systémy/komparativní právo je úvodem do srovnávací právní vědy. Věnuje se předevšímevropskému kontinentálnímu právu a anglo-americkému právu. Srovnávací studijní metoda tohoto předmětu je tématická a historická. Srovnávací metoda umožní vidět jednotlivé aspekty právních systémů v jejich rozdílnosti a zároveň poukáže na praktickou propojenost těchto právních systémů v euro-atlantické oblasti. Tematický přístup bude porovnávat prameny práva, vybrané právní instituty a některé aspekty právní vědy v jednotlivých právních tradicích. Historický přístup poukáže na společné kořeny kontinentálního a anglosaského práva v židovském právu, v antickém římském právu a ve středověkém kanonickém právu, dále momenty rozdílného vývoje od středověku a současné soustředné i odstředivé tendence těchto dvou evropských právních tradic. Předmět vedestudenty k teoretické reflexi rozdílů a podobností právních systémů. Nabízí teoretické základy k porozumění právních aspektů evropských a transatlantických integračních procesů a stává se tak východiskem pro případnoupráci v institucích, organizacích a orgánech spojených s EU a NATO.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do srovnávací právní vědy
  2. Židovská právní tradice
  3. Židovské právo dnes
  4. Římské právo
  5. Kanonická právní tradice
  6. Kanonické právo dnes
  7. Islámské právo, právní postavení muslimů v ČR
  8. Evropské kontinentální právo v dějinách
  9. Evropské kontinentální právo – prameny a rozdělení
  10. Anglo-saská právní tradice
  11. Common law vUSA
  12. Právo vevropských socialistických zemích dvacátého století
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - závěrečný písemný test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2017, fall 2018.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2012/k82611